کلیدواژه‌ها = آنژین پایدار
بررسی ارتباط بین بیماری‌ روماتیسمی دریچه‌ای قلب و بیماری عروق کرونر در بیماران با آنژین پایدار در شهر اصفهان، ایران

دوره 35، شماره 455، آذر و دی 1396، صفحه 1614-1619

10.22122/jims.v35i455.8286

فائزه فرهنگ؛ زهرا علیزاده؛ نضال صراف زادگان؛ علی پورمقدس؛ قاسم یادگارفر


بررسی ارتباط بین بیماری‌ عروق کرونری با بیماری‌های دریچه‌ای قلب در بیماران مبتلا به آنژین پایدار

دوره 35، شماره 441، مهر و آبان 1396، صفحه 940-946

زهرا علیزاده؛ فائزه فرهنگ؛ نضال صراف‌زادگان؛ علی پورمقدس


مقایسه‌ی ضخامت چربی اپیکارد در بیماران با سندرم حاد کرونری،آنژین مزمن پایدار و افراد طبیعی

دوره 29، شماره 167، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2359-2368

میثم خوشاوی؛ حسن شمیرانی؛ مرتضی آبدار اصفهانی؛ مرضیه صالحی؛ مجتبی اکبری؛ محمد کاظم علیزاده نوغانی؛ حمید فرزام نیا؛ الهه قاسمی طوسی