کلیدواژه‌ها = سودوموناس آئروجینوزا
جداسازی و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی و بررسی ژنوتیپی سودوموناس آئروجینوزای مولد عفونت مجاری ادراری در بیماران بستری شده از بیمارستان‌های شهدا و لبافی‌نژاد تهران

دوره 32، شماره 272، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 1-8

نسترن اصغری مقدم؛ رضا رسول‌زاده؛ سید محمد مهدی حسینی مقدم؛ مهناز سیفی؛ محمدرضا پورشفیع؛ ملیحه طالبی