کلیدواژه‌ها = Acinetobacter
بررسی فراوانی ژن‌های مقاومت به آمینوگلیکوزیدها در ایزوله‌های Acinetobacter baumannii جدا شده از بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه

دوره 34، شماره 407، آذر و دی 1395، صفحه 1381-1388

فاطمه امینی؛ حسن علی کریم پور؛ سیاوش وزیری؛ مهدی قادری؛ سعید محمدی؛ محسن عزیزی


بررسی میزان فراوانی و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی ایزوله‌های اسینتوباکتر جدا شده از بیمارستان الزهرای (س) اصفهان

دوره 31، شماره 233، خرداد و تیر 1392، صفحه 493-501

حسین فاضلی؛ طاهره مطلبی‌راد؛ بهرام نصر اصفهانی؛ حمید سلگی؛ فرزانه نظری