کلیدواژه‌ها = مرگ
ارتباط تجارب معنوی با امید به زندگی و اضطراب مرگ در بیماران مبتلا به سوختگی

دوره 38، شماره 598، آذر و دی 1399، صفحه 811-817

10.22122/jims.v38i598.13219

زینب حقدوست؛ محمدرضا مبین؛ سعید امیدی