کلیدواژه‌ها = خشونت صدا
ارتباط خشونت صدای ناشی از لوله‌گذاری داخل تراشه با برخی از مشخصات فردی و بالینی بیماران تحت عمل جراحی

دوره 35، شماره 422، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 249-255

سعید عباسی؛ ریحانک طلاکوب؛ مریم علی‌محمدی؛ بی‌بی مالکی


تأثیر پروفیلاکتیک دگزامتازون تزریقی، غرغره‌ی کتامین و ترکیب دگزامتازون تزریقی و غرغره‌ی کتامین بر گلو درد و خشونت صدا بعد از خارج کردن لوله‌ی تراشه

دوره 31، شماره 242، مرداد و شهریور 1392، صفحه 933-943

سید محمدرضا صفوی؛ عظیم هنرمند؛ ارغوان فریبرزی‌فر؛ شهناز بارورز؛ مهناز سلیمانی