کلیدواژه‌ها = سرطان تخمدان
ارزیابی و مقایسه‌ی طراحی درمان‌های مختلف ناحیه‌ی شکمی در سرطان تخمدان با درگیری نواحی شکمی (پریتوئن)

دوره 34، شماره 380، خرداد و تیر 1395، صفحه 430-435

طاهره حدیثی‌نیا؛ کیوان جباری؛ علیرضا عموحیدری؛ مریم ملکی


بررسی مقایسه‌ای بروز پروتئین مهار کننده‌ی تومور DAL-1 در نمونه‌های سرطانی و سالم تخمدان

دوره 31، شماره 250، مهر و آبان 1392، صفحه 1339-1350

مهدی نیکبخت دستجردی؛ زهرا عبدالعالی