مقایسه‌ی بروز پروتئین مهار‌کننده‌ی تومور TSLC1 در نمونه‌های سرطانی و سالم تخمدان توسط روش ایمونوهیستوشیمی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم تشریحی و بیولوژی مولکولی، دانشکده‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: TSLC1 (Tumor suppressor in lung cancer 1) یک پروتئین مهارکننده‌ی توموراست که غیر فعال شدن آن می‌تواند چسبندگی بین سلولی و نیز اتصال بین غشا و اسکلت سلولی را از بین ببرد و باعث بروز فنوتیپ بدخیم و متاستاز گردد. در این مطالعه بروز ژن TSLC1، در نمونه‌‌های بافت سرطانی و بافت سالم مجاور سرطان تخمدان توسط روش ایمونوهیستوشیمی بررسی شد.روش‌ها: در این مطالعه از 60 نمونه‌ی سرطانی تخمدان و 60 نمونه از بافت سالم مجاور همان نمونه‌های توموری استفاده شد. بروز پروتئین TSLC1 با روش ایمونوهیستوشیمی بررسی شد. درصد سلول‌های رنگ‌آمیزی‌شده از مقاطع بافتی با استفاده از میکروسکوپ نوری و نرم‌افزار Motic Advanced Plus نسخه‌ی 2 بررسی شد.یافته‌ها: حضور رنگ قهوه‌ای سیتوپلاسم همراه با رنگ قهوه‌ای غشا و یا بدون آن، هر دو برای بیان TSLC1 مثبت در نظر گرفته شد. بیان این پروتئین در بافت‌های سرطانی در مقایسه با بافت‌های سالم مجاور به طور معنی‌داری کاهش یافته بود (001/0 > P). همچنین کاهش بیان این پروتئین از لحاظ آماری به طور معنی‌داری با متاستاز به غدد لنفاوی (028/0 = P) و مراحل (Stage) پیشرفته‌تر تومور (032/0 = P) مرتبط بود.نتیجه‌گیری: با توجه به کاهش بروز پروتئین TSLC1 در نمونه‌های سرطانی نسبت به نمونه‌های سالم در این مطالعه، بیان پروتئین TSLC1 ممکن است با پاتوژنز سرطان تخمدان ارتباط داشته باشد. از طرف دیگر کاهش بروز پروتئین TSLC1 می‌تواند در تهاجمی‌تر کردن رفتار کارسینومای تخمدان مؤثر باشد. بنابراین، این پروتئین به عنوان یک مارکر مولکولی تشخیصی برای بیماران با کارسینومای تخمدان می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Investigation of TSLC1 Tumor Suppressor Protein Expression in Cancerous and Normal Ovarian Specimens

نویسندگان [English]

 • Mehdi Nikbakht Dastjerdi 1
 • Sedigheh Shahid-Poorfallah 2
1 Associate Professor, Department of Anatomical Sciences and Molecular Biology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine And Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: TSLC1 is a tumor suppressor protein its inactivation destroy the intracellular adhesion and connection between the membrane and cytoskeleton tend to malignant phenotype and metastasis. In this study, the expression of TSLC1 was examined in normal and cancerous ovarian cancer specimens.Methods: 60 samples of ovarian cancer and 60 adjacent normal tissues from the same tumor samples were studied. TSLC1 protein expression was evaluated by immunohistochemistry method. Percentage of cells stained from each tissue sections was checked with light microscope and Motic Advanced Plus 2 software.Findings: The presence of brown cytoplasmic membrane, with or without brown membrane, was considered positive for TSLC1 expression. Protein expression in tumor tissue was significantly reduced compared to adjacent normal tissues (P < 0.001). The reduction of protein expression was associated with lymph node metastasis (P = 0.028) and more advanced tumor stages (P = 0.032).Conclusion: According to the reduced expression of TSLC1 protein in tumor compared to normal samples in this study, expression of TSLC1 protein may be related to ovarian cancer pathogenesis. On the other hand, reduced expression of TSLC1 protein can cause ovarian carcinoma to become aggressive. So, this protein can be used as a diagnostic molecular marker for patients with ovarian carcinoma.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ovarian cancer
 • TSLC1
 • Tumor suppressor gene
 • Immuno-histochemistry
 1. Permuth-Wey J, Sellers TA. Epidemiology of ovarian cancer. Methods Mol Biol 2009; 472: 413-37.
 2. Holschneider CH, Berek JS. Ovarian cancer: epidemiology, biology, and prognostic factors. Semin Surg Oncol 2000; 19(1): 3-10.
 3. Quinn JE, Carser JE, James CR, Kennedy RD, Harkin DP. BRCA1 and implications for response to chemotherapy in ovarian cancer. Gynecol Oncol 2009; 113(1): 134-42.
 4. Shahshahan Z. Staging of 250 patients with ovarian cancer during 1981-2008 in Isfahan, Iran, hospitals. Iran J Surg 2013; 12(33): 30-4.
 5. Lynch HT, Casey MJ, Lynch J, White TE, Godwin AK. Genetics and ovarian carcinoma. Semin Oncol 1998; 25(3): 265-80.
 6. Vaidya AP, Curtin JP. The follow-up of ovarian cancer. Semin Oncol 2003; 30(3): 401-12.
 7. Barnholtz-Sloan JS, Schwartz AG, Qureshi F, Jacques S, Malone J, Munkarah AR. Ovarian cancer: changes in patterns at diagnosis and relative survival over the last three decades. Am J Obstet Gynecol 2003; 189(4): 1120-7.
 8. DiSaia PJ, Bloss JD. Treatment of ovarian cancer: new strategies. Gynecol Oncol 2003; 90(2 Pt 2): S24-S32.
 9. Gudmundsdottir K, Ashworth A. The roles of BRCA1 and BRCA2 and associated proteins in the maintenance of genomic stability. Oncogene 2006; 25(43): 5864-74.
 10. Kuramochi M, Fukuhara H, Nobukuni T, Kanbe T, Maruyama T, Ghosh HP, et al. TSLC1 is a tumor-suppressor gene in human non-small-cell lung cancer. Nat Genet 2001; 27(4): 427-30.
 11. Murakami Y, Nobukuni T, Tamura K, Maruyama T, Sekiya T, Arai Y, et al. Localization of tumor suppressor activity important in nonsmall cell lung carcinoma on chromosome 11q. Proc Natl Acad Sci U S A 1998; 95(14): 8153-8.
 12. Masuda M, Yageta M, Fukuhara H, Kuramochi M, Maruyama T, Nomoto A, et al. The tumor suppressor protein TSLC1 is involved in cell-cell adhesion. J Biol Chem 2002; 277(34): 31014-9.
 13. Kikuchi S, Yamada D, Fukami T, Maruyama T, Ito A, Asamura H, et al. Hypermethylation of the TSLC1/IGSF4 promoter is associated with tobacco smoking and a poor prognosis in primary nonsmall cell lung carcinoma. Cancer 2006; 106(8): 1751-8.
 14. Pletcher MT, Nobukuni T, Fukuhara H, Kuramochi M, Maruyama T, Sekiya T, et al. Identification of tumor suppressor candidate genes by physical and sequence mapping of the TSLC1 region of human chromosome 11q23. Gene 2001; 273(2): 181-9.
 15. Goto A, Niki T, Chi-Pin L, Matsubara D, Murakami Y, Funata N, et al. Loss of TSLC1 expression in lung adenocarcinoma: relationships with histological subtypes, sex and prognostic significance. Cancer Sci 2005; 96(8): 480-6.
 16. Jansen M, Fukushima N, Rosty C, Walter K, Altink R, Heek TV, et al. Aberrant methylation of the 5' CpG island of TSLC1 is common in pancreatic ductal adenocarcinoma and is first manifest in high-grade PanlNs. Cancer Biol Ther 2002; 1(3): 293-6.
 17. Allinen M, Peri L, Kujala S, Lahti-Domenici J, Outila K, Karppinen SM, et al. Analysis of 11q21-24 loss of heterozygosity candidate target genes in breast cancer: indications of TSLC1 promoter hypermethylation. Genes Chromosomes Cancer 2002; 34(4): 384-9.
 18. Fukuhara H, Kuramochi M, Fukami T, Kasahara K, Furuhata M, Nobukuni T, et al. Promoter methylation of TSLC1 and tumor suppression by its gene product in human prostate cancer. Jpn J Cancer Res 2002; 93(6): 605-9.
 19. Steenbergen RD, Kramer D, Braakhuis BJ, Stern PL, Verheijen RH, Meijer CJ, et al. TSLC1 gene silencing in cervical cancer cell lines and cervical neoplasia. J Natl Cancer Inst 2004; 96(4): 294-305.
 20. Hui AB, Lo KW, Kwong J, Lam EC, Chan SY, Chow LS, et al. Epigenetic inactivation of TSLC1 gene in nasopharyngeal carcinoma. Mol Carcinog 2003; 38(4): 170-8.
 21. Honda T, Tamura G, Waki T, Jin Z, Sato K, Motoyama T, et al. Hypermethylation of the TSLC1 gene promoter in primary gastric cancers and gastric cancer cell lines. Jpn J Cancer Res 2002; 93(8): 857-60.
 22. Yageta M, Kuramochi M, Masuda M, Fukami T, Fukuhara H, Maruyama T, et al. Direct association of TSLC1 and DAL-1, two distinct tumor suppressor proteins in lung cancer. Cancer Res 2002; 62(18): 5129-33.
 23. Uchino K, Ito A, Wakayama T, Koma Y, Okada T, Ohbayashi C, et al. Clinical implication and prognostic significance of the tumor suppressor TSLC1 gene detected in adenocarcinoma of the lung. Cancer 2003; 98(5): 1002-7.
 24. Ito T, Shimada Y, Hashimoto Y, Kaganoi J, Kan T, Watanabe G, et al. Involvement of TSLC1 in progression of esophageal squamous cell carcinoma. Cancer Res 2003; 63(19): 6320-6.
 25. Heller G, Geradts J, Ziegler B, Newsham I, Filipits M, Markis-Ritzinger EM, et al. Downregulation of TSLC1 and DAL-1 expression occurs frequently in breast cancer. Breast Cancer Res Treat 2007; 103(3): 283-91.
 26. Ito A, Okada M, Uchino K, Wakayama T, Koma Y, Iseki S, et al. Expression of the TSLC1 adhesion molecule in pulmonary epithelium and its down-regulation in pulmonary adenocarcinoma other than bronchioloalveolar carcinoma. Lab Invest 2003; 83(8): 1175-83.
 27. Lung HL, Cheung AK, Xie D, Cheng Y, Kwong FM, Murakami Y, et al. TSLC1 is a tumor suppressor gene associated with metastasis in nasopharyngeal carcinoma. Cancer Res 2006; 66(19): 9385-92.
 28. Matsubayashi H, Sato N, Brune K, Blackford AL, Hruban RH, Canto M, et al. Age- and disease-related methylation of multiple genes in nonneoplastic duodenum and in duodenal juice. Clin Cancer Res 2005; 11(2 Pt 1): 573-83.
 29. Heller G, Fong KM, Girard L, Seidl S, End-Pfutzenreuter A, Lang G, et al. Expression and methylation pattern of TSLC1 cascade genes in lung carcinomas. Oncogene 2006; 25(6): 959-68.
 30. Yang G, He W, Cai M, Luo F, Kung H, Guan X, et al. Loss/Down-regulation of tumor suppressor in lung cancer 1 expression is associated with tumor progression and is a biomarker of poor prognosis in ovarian carcinoma. Int J Gynecol Cancer 2011; 21(3): 486-93.