کلیدواژه‌ها = کارباپنماز
تشخیص انتروباکترهای تولید کننده بتالاکتاماز با طیف گسترده و کارباپنماز در نمونه های بالینی : مروری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1401

10.48305/jims.2022.41138.1194

گلنار رحیم زاده؛ محمد صادق رضائی


شناسایی آنزیم‌های کارباپنماز در ایزوله‌های بالینی خانواده‌ی انتروباکتریاسیه با روش فنوتیپی Modified Hodge Test

دوره 32، شماره 278، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 308-320

رضا کمالی کاخکی؛ فرشته شاهچراغی؛ محمد مهدی اصلانی؛ محمد یوسف علیخانی