کلیدواژه‌ها = بروسلوز
تشخیص بروسلوز به وسیله‌ی سیستم کشت خون BACTEC

دوره 32، شماره 315، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2234-2240

منصوره مومن هروی؛ مه‌زاد ارمی؛ حسن کوشا؛ فاطمه عشرت آبادی


گزارش یک مورد ماستیت بروسلایی در یک خانم یائسه

دوره 32، شماره 300، مهر و آبان 1393، صفحه 1461-1465

معصومه بیانی؛ ناصر قائمیان؛ فاطمه ایزدپناه


بررسی عوامل جغرافیایی مؤثر بر شیوع بروسلوز در استان لرستان

دوره 32، شماره 283، خرداد و تیر 1393، صفحه 569-579

مژگان انتظاری؛ صبا سپهوند