کلیدواژه‌ها = نانوذرات نقره
بررسی تأثیر هم‌افزایی نانوذرات نقره و تابش امواج فراصوت در فرکانس MHz 1 پیوسته بر میزان مرگ سلولی سلول‌های MCF-7 سرطان پستان

دوره 34، شماره 389، مرداد و شهریور 1395، صفحه 763-768

احمد شانئی؛ محمدباقر توکلی؛ حسین صالحی؛ علی ابراهیمی‌فرد


بررسی اثرات مواجهه‌ی پیش از تولد با نانوذرات نقره بر تکامل برخی اندام‌های داخلی موش: هیستومورفومتری کبد زاده‌ها

دوره 33، شماره 364، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2247-2255

سیدرضا فاطمی طباطبایی؛ نعیم عرفانی مجد؛ شهاب قادری؛ معصومه رشنو؛ خدابخش رشیدی؛ محمدمهدی شمسی؛ محمد بهرامی تپه‌بور


افزایش سمیت سلولی نانوذرات نقره با اعمال پالس‌های الکتریکی

دوره 32، شماره 289، مرداد و شهریور 1393، صفحه 901-910

ساجده یادگاری دهکردی؛ حمیدرضا صادقی؛ ثمانه سودمند؛ فاطمه همایی شاندیز؛ آمنه سازگارنیا