کلیدواژه‌ها = تشنج ناشی از تب
بررسی رابطه‌ی کمبود پتاسیم و وجود برخی عوامل خطرساز در بروز تشنج ناشی از تب در شیرخواران و کودکان 6 ماهه تا 6 ساله

دوره 32، شماره 290، مرداد و شهریور 1393، صفحه 957-968

سعیده ترویج اسلامی؛ حسین نصیریان؛ زهرا بهزاد نسب


عوامل مؤثر بر اولین تشنج ناشی از تب در کودکان: مرور ساختار یافته

دوره 32، شماره 289، مرداد و شهریور 1393، صفحه 911-928

محمد مهدی ناصحی؛ محمود موسی‌زاده؛ ساسان ساکت؛ محمد کاظم بخشنده بالی