کلیدواژه‌ها = روش‌های کمک باروری
رابطه راهبردهای مقابله‌ای و سازگاری با ناباروری در زنان تحت درمان کمک باروری

دوره 40، شماره 660، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 69-76

10.48305/jims.2022.16305

اشرف کاظمی؛ مرجان ترابی؛ مهشید عبدی شهشهانی


نیازهای زوجین نابارور بعد از درمان ناموفق با روش‌های کمک باروری: یک مرور سیستماتیک

دوره 37، شماره 531، مرداد و شهریور 1398، صفحه 695-707

10.22122/jims.v37i531.11881

سمیرا ابراهیم‌زاده ذگمی؛ رباب لطیف‌نژاد رودسری؛ رکسانا جان‌قربان؛ سید مجتبی موسوی بزاز؛ ملیحه امیریان


بررسی نتایج حاصل از درمان توسط تکنیک‌های کمک باروری در بیمارستان شهید بهشتی اصفهان

دوره 32، شماره 306، آذر و دی 1393، صفحه 1767-1781

روشنک ابوترابی؛ ویدا رضوی؛ شکوفه بقازاده؛ لاله شارق؛ فاطمه‌سادات مصطفوی