استفاده‌ی سرپایی از داروهای گیاهی در آمادگی سرویکس و شروع زایمان: یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مامایی، کمیتهی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار، گروه آمار زیستی، دانشکده ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: در سال‌‌های اخیر، استفاده‌ی سرپایی از داروهای گیاهی جهت آماده‌سازی سرویکس و القای زایمان به دلیل کاهش هزینه‌ها و افزایش رضایت بیمار، مورد توجه قرار گرفته و با توجه به عوارض داروهای شیمیایی، تمایل بیماران به استفاده از داروهای گیاهی نیز افزایش یافته است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و جمع‌بندی نتایج کارآزمایی‌های بالینی انجام شده در جهان در ارتباط با استفاده‌ی سرپایی از داروهای گیاهی در آمادگی سرویکس و القای زایمان انجام شد.
روش‌ها: کارآزمایی‌های بالینی در ارتباط با استفاده‌ی سرپایی از داروهای گیاهی در آمادگی سرویکس و القای زایمان، بدون محدودیت زمانی و زبانی از پایگاه‌های اطلاعاتی Magiran، Scientific Information Database (SID)، ScienceDirect، Cochrane Library، PubMed، Scopus و Google Scholar تا تاریخ 20 آوریل سال 2021 مورد جستجو قرار گرفت و داده‌ها در نرم‌افزار Stata تجزیه و تحلیل گردید.
یافتهها: 16 مقاله که دارای معیارهای ورود به تحقیق بودند، بررسی شد. انجام متاآنالیز تنها بر روی روغن کرچک و خرما امکان‌پذیر بود. بر اساس یافته‌ها، بخت شروع خودبه‌خودی دردهای زایمان در گروه روغن کرچک، 760/5 برابر و در گروه خرما، 205/2 برابر گروه شاهد بود. افزایش نمره‌ی Bishop در گروه روغن کرچک نیز 2 برابر گروه شاهد گزارش شد. نتایج نمودار قیفی و آزمون Egger، سوگیری انتشار را رد کرد (710/0 = P). اسپند، خاکشیر، بابونه و زعفران هم در آمادگی سرویکس و شروع زایمان مؤثر بودند.گل مغربی بر نمره‌ی Bishop اثر داشت، اما تأثیری در شروع خودبه‌خودی زایمان نشان نداد. برگ تمشک قرمز در شروع خودبه‌خودی زایمان مؤثر نبود.
نتیجه‌گیری: از بین گیاهان ذکر شده، روغن کرچک و خرما دارای شواهد بیشتری در آماده‌سازی سرویکس و شروع زایمان می‌باشند. انجام مطالعات بیشتر با متدولوژی قوی‌تر ضروری به نظر می‌رسد. 


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Outpatient Herbal Drugs on Cervical Ripening and Onset of Labor: A Systematic Review and Meta-Analysis

نویسندگان [English]

  • Maryam Ghasemi . 1
  • Samira Ebrahimzadeh-Zagami . 2
  • Vahid Ghavami . 3
1 1- MSc Student, Department of Midwifery, Student Research Committee, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Background: In recent years, outpatient cervical ripening and induction of labor has been considered because of
reduced costs and increased patient satisfaction. Moreover, due to the side effects of chemical drugs, the
tendency of patients for use of herbal medicines has increased. The aim of this study was to evaluate and
summarize the results of clinical trials about outpatient herbal medicines in cervical ripening and onset of labor.
Methods: Clinical trials related to outpatient use of herbs in cervical ripening and onset of labor, were searched
without time and language restrictions in Scopus, Pubmed, Cochrane library, Science direct, Scientific Information
Database (SID), Magiran, and Google Scholar search engines until March 30, 2021. Data analysis was performed
using STATA software.
Findings: 16 articles that met the inclusion criteria were reviewed. Meta-analysis was only possible on castor oil
and date fruit. The chance of spontaneous onset of labor in was 5.760 and 2.205 times the castor oil and date
groups, respectively. Moreover, the increase in bishop score in castor oil group was 2 times higher than the
control group. The results of funnel plot and Egger test found no evidence of publication bias (P = 0.710).
Peganum, Sisymbrium, chamomile, and saffron were effective in cervical ripening and onset of labor. Evening
primrose was effective on Bishop score, but had no effect on spontaneous onset of labor. Red raspberry leaves
were not effective in spontaneous onset of labor.
Conclusion: Among the mentioned plants, castor oil and date fruit have more evidence in cervical ripening and
onset of labor. Further studies with stronger methodologies are needed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Labor onset
  • Induction of labor
  • Cervical ripening
  • Outpatient
  • Herbal medicine 
Leveno KJ, Spong CY, Dashe JS, Casey BM, Hoffman BL, Cunningham FG, et al. Williams obstetrics. 25th ed. New York, NY: McGraw-Hill Education; 2018.
Coates D, Makris A, Catling C, Henry A, Scarf V, Watts N, et al. A systematic scoping review of clinical indications for induction of labour. PLoS One 2020; 15(1): e0228196.
Valiani M, Allameh Z, Bahadoran P, Amani E. A study on the combined effect of vaginal misoprostol and venous oxytocin on induction of labor, bishop score, and duration of labor. J Isfahan Med Sch 2018; 36(492): 954-63. [In Persian].
Danesh-Shaharaki A, Biranvand-Heidari K. Comparison of the effect of misoprostol and double-balloon catheter in preinduction of cervical ripening among postterm women. J Isfahan Med Sch 2018; 35(457): 1707-13. [In Persian].
Sultana A, Begum M, Sultana S, Asma K. Usefulness of polyherbal unani formulation for cervical ripening and induction of labour: A uncontrolled study. Altern Integr M 2015; 4(1): 184.
Zamawe C, King C, Jennings HM, Mandiwa C, Fottrell E. Effectiveness and safety of herbal medicines for induction of labour: a systematic review and meta-analysis. BMJ Open 2018; 8(10): e022499.
Dowswell T, Kelly AJ, Livio S, Norman JE, Alfirevic Z. Different methods for the induction of labour in outpatient settings. Cochrane Database Syst Rev 2010; (8): CD007701.
Barnfield L, Neale E, Reynolds S. Outpatient cervical ripening in a district general hospital: a five-year retrospective cohort study. J Obstet Gynaecol 2018; 38(3): 301-4.
Policiano C, Pimenta M, Martins D, Clode N. Outpatient versus inpatient cervix priming with Foley catheter: A randomized trial. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2017; 210: 1-6.
Moher D, Shamseer L, Clarke M, Ghersi D, Liberati A, Petticrew M, et al. Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015 statement. Syst Rev 2015; 4: 1.
Ty-Torredes KA. The effect of oral evening primrose oil on bishop score and cervical length among term gravidas. Am J Obstet Gynecol 2006; 195(6): S30.
Jadad AR, Moore RA, Carroll D, Jenkinson C, Reynolds DJ, Gavaghan DJ, et al. Assessing the quality of reports of randomized clinical trials: Is blinding necessary? Control Clin Trials 1996; 17(1): 1-12.
Irvani M, Montazeri S, Afshari P, Souri H. A Study on the safety and efficacy of castor oil for cervical ripening and labour induction. Jundishapur Sci Med J 2006; 5(1): 398-40. [In Persian].
Deeks JJ, Higgins JPT, Altman DG. CAnalysing data and undertaking meta-analyses. In: Higgins JPT, Thomas J, Chandler J, Cumpston M, Li T, Page MJ, Welch VA, editors. Cochrane handbook for systematic reviews of interventions. Cochrane; 2022.
Egger M, Davey SG, Schneider M, Minder C. Bias in meta-analysis detected by a simple, graphical test. BMJ 1997; 315(7109): 629-34.
Simpson M, Parsons M, Greenwood J, Wade K. Raspberry leaf in pregnancy: its safety and efficacy in labor. J Midwifery Womens Health 2001; 46(2): 51-9.
Azarkish F, Absalan N, Roudbari M, Barahooie F, Mirlashari S, Bameri M. Effect of oral castor oil on labor pain in post term pregnancy. Sci J Kurdistan Univ Med Sci 2008; 13(3): 1-6. [In Persian].
Gilad R, Hochner H, Savitsky B, Porat S, Hochner-Celnikier D. Castor oil for induction of labor in post-date pregnancies: A randomized controlled trial. Women Birth 2018; 31(1): e26-e31.
KahnamoyiAghdam F, Aghamohammadi M, Rostamnejad M. Effect of castor oil on induction of labor. Journal of Health and Care 2013; 15(3): 63-58. [In Persian].
Pir Dadeh Beiranvand S, Azhari S, Lotf Alizadeh M, Shakeri MT. The effect of castor oil on initiating labor in 40-42 weeks pregnancy. J Babol Univ Med Sci 2007; 9(4 (39)): 33-8. [In Persian].
Saberi F, Abedzadeh M, Sadat Z, Eslami A. Effect of castor oil on induction of labor. Feyz 2008; 11(4): 19-23. [In Persian].
Kalati M, Kashanian M, Jahdi F, Naseri M, Haghani H, Sheikhansari N. Evening primrose oil and labour, is it effective? A randomised clinical trial. J Obstet Gynaecol 2018; 38(4): 488-92.
Najafi M, Loripoor M, Saghafi Z, Kazemi M. The effect of vaginal evening primrose on the Bishop score of term nulliparous women. Nursing Practice Today 2019; 6(4): 202-11.
Hashemnejad M, Ataei M, Modarresi M, Forutan F. Investigating the effect of Primrose Capsule (Primula Flower Oil) on cervix preparation and commencement of child delivery pains. Revista Latinoamericana de Hipertensión 2019; 14(1): 119.
Kordi M, Aghaei Meybodi F, Tara F, Nematy M, Shakeri MT. The effect of date consumption in late pregnancy on the onset of labor in nulliparous women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(77): 9-15. [In Persian].
Razali N, Mohd Nahwari SH, Sulaiman S, Hassan J. Date fruit consumption at term: Effect on length of gestation, labour and delivery. J Obstet Gynaecol 2017; 37(5): 595-600.
Kariman N, Yousefy Jadidi M, Jam Bar Sang S, Rahbar N, Afrakhteh M, Lary H. The effect of consumption date fruit on cervical ripening and delivery outcomes. pajoohande 2015; 20(2): 72-7. [In Persian].
Tork Zahrani S, Dasumi S, Tansaz M, Akbarzadeh Al. The effects of peganeum harmala smoke cervical ripening, initiation and outcome of labor. Med Hist 2016; 8(27): 151-77. [In Persian].
Mohammadinia N, Rezaei MA, Loripour M, Vazirinezhad R. Assessment of the effect of sisymbrium consumption on spontaneous labor in nulipars. Zahedan J Res Med Sci 2008; 10(2): 79-86.
Sadi R, Mohammad-Alizadeh-Charandabi S, Mirghafourvand M, Javadzadeh Y, Ahmadi-Bonabi A. Effect of saffron (Fan Hong Hua) On the readiness of the uterine cervix in term pregnancy: A placebo-controlled randomized trial. Iran Red Crescent Med J 2016; 18(10): e27241.
Gholami F, Neisani SL, Kashanian M, Naseri M, Hosseini AF, Hashemi Nejad SA. Onset of labor in post-term pregnancy by chamomile. Iran Red Crescent Med J 2016; 18(11): e19871.
Kahnamoyiagdam F, Aghamohammadi M, Rostamnejad M. The effect of castor oil on the induction of labor: A clinical trial. Nurs Midwifery J 2014; 12(5): 348-53.
Chillemi M, Chillemi S. The complete guide to natural healing: a natural approach to healing the body and maintaining optimal health using herbal supplements, vitamins, minerals, fruits, vegetables and alternative medicine. Lulu Press; 2017.
Gohari H, Rahmani R, Rahmani Bilandi R. Effect of evening primrose on cervical ripening: a systematic review study. J Mazandaran Univ Med Sci 2020; 30(191): 155-65. [In Persian].
Khadem N, Sharafy A, Latifnejad Roudsari R, Hammod N, Ebrahimzadeh S. Comparing the efficacy of dates and oxytocin in the management of postpartum hemorrhage. Shiraz E Med J 2007; 8(2): 64-71.
Al-Kuran O, Al-Mehaisen L, Bawadi H, Beitawi S, Amarin Z. The effect of late pregnancy consumption of date fruit on labour and delivery. J Obstet Gynaecol 2011; 31(1): 29-31.
Mohammadinia N, Rezaei MA, Loripour M, Heydari N. The effect of consumption of sisymbrium-seeds at the end of pregnancy on the rate of cesarean delivery and apgar score. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 15(27): 8-13. [In Persian].
Heidari-Fard S, Mohammadi M, Fallah S. The effect of chamomile odor on contractions of the first stage of delivery in primpara women: A clinical trial. Complement Ther Clin Pract 2018; 32: 61-4.
Ajam M, Reyhani T, Roshanravan V, Zare Z. Increased miscarriage rate in female farmers working in saffron fields: a possible effect of saffron toxicity. Asia Pac J Med Toxicol 2014; 3(2): 73-5.
Katariya D, Nilakshi N, Vijay GR, Abhyankar MM. Detailed profile of Crocus sativus. Int J Pharma Bio Sci 2011; 2(1): 530-40.
Dashti-Rahmatabadi MH, Nahangi H, Oveisi M, Anvari M. The effect of saffron decoction consumption on pregnant mice and their offspring. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2012; 19(6): 831-7. [In Persian].
Vogel JP, Osoti AO, Kelly AJ, Livio S, Norman JE, Alfirevic Z. Pharmacological and mechanical interventions for labour induction in outpatient settings. Cochrane Database Syst Rev 2017; 9: CD007701.
Kelly AJ, Alfirevic Z, Ghosh A. Outpatient versus inpatient induction of labour for improving birth outcomes. Cochrane Database Syst Rev 2013; (11): CD007372.
Gruber CW, O'Brien M. Uterotonic plants and their bioactive constituents. Planta Med 2011; 77(3): 207-20.
Nikolajsen T, Nielsen F, Rasch V, Sorensen PH, Ismail F, Kristiansen U, et al. Uterine contraction induced by Tanzanian plants used to induce abortion. J Ethnopharmacol 2011; 137(1): 921-5.
Tunaru S, Althoff TF, Nusing RM, Diener M, Offermanns S. Castor oil induces laxation and uterus contraction via ricinoleic acid activating prostaglandin EP3 receptors. Proc Natl Acad Sci USA 2012; 109(23): 9179-84.
DeMaria AL, Sundstrom B, Moxley GE, Banks K, Bishop A, Rathbun L. Castor oil as a natural alternative to labor induction: A retrospective descriptive study. Women Birth 2018; 31(2): e99-e104.
Neri I, Dante G, Pignatti L, Salvioli C, Facchinetti F. Castor oil for induction of labour: A retrospective study. J Matern Fetal Neonatal Med 2018; 31(16): 2105-8.
Kelly AJ, Kavanagh J, Thomas J. Castor oil, bath and/or enema for cervical priming and induction of labour. Cochrane Database Syst Rev 2013; (7): CD003099.
Bagherzadeh KA, Elmi A, Mirghafourvand M, Baghervand NR. Effects of date fruit (Phoenix dactylifera L.) on labor and delivery outcomes: A systematic review and meta-analysis. BMC Pregnancy Childbirth 2020; 20(1): 210.
Torkzahrani S, Mahmoudikohani F, Saatchi K, Sefidkar R, Banaei M. The effect of acupressure on the initiation of labor: A randomized controlled trial. Women Birth 2017; 30(1): 46-50.