دوره و شماره: دوره 39، شماره 655، بهمن و اسفند 1400، صفحه 987-1009 
فراوانی اضطراب سلامت در بین کارکنان بیمارستان‌ها طی اپیدمی COVID-19

صفحه 987-992

فاطمه سخنوری .؛ سید محسن حسینی .؛ رامین سامی .؛ مرضیه قاسمی .؛ نیره وحید .؛ اکرم صادقپور .؛ پریسا موسوی .؛ افشین امیر پور .


بررسی تأثیر همودیالیز بر سطح تروپونین I در بیماران کلیوی با عملکرد بطن چپ نرمال

صفحه 993-998

حسن شمیرانی .؛ ناصر هادی .؛ . راضیه جعفریان؛ معصومه صادقی .؛ علیرضا خسروی .؛ آسیه منصوری .