دوره و شماره: دوره 39، شماره 623، 1400 
دستورالعمل‌های مهم جراحی در زمان کرونا: یک مطالعه‌ی مروری

صفحه 317-327

10.22122/jims.v39i623.13906

سعید جزینی؛ فاطمه علی اکبری؛ لیلا ابراهیمی شیخ‌شبانی؛ جابر ذبیحی راد؛ ایمان مسعودی چله‌گاهی؛ سمانه دهقان ابنوی