دوره و شماره: دوره 39، شماره 653، بهمن و اسفند 1400، صفحه 944-963