استفاده از روش ترکیبی برای انجام کاشت حلزون در یک کودک ناشنوا با ناهنجاری مادرزادی گوش داخلی و آناتومی نامناسب گوش میانی: یک گزارش موردی

نویسندگان

1 1 -استادیار، مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی، گروه گوش و حلق و بینی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

2 2 -دستیار، مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی، گروه گوش و حلق و بینی، دانشکده ی پزشکی و کمیته ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

3 3 -استاد، مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی، گروه گوش و حلق و بینی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: کاشت حلزون شنوایی (Cochlear implant یا CI) اغلب از طریق ماستوئیدکتومی و تمپانوتومی خلفی (Posterior tympanotomy یا PT) برای دسترسی به حلزون انجام می‌شود. این روش جراحی می‌تواند جراح را در معرض عوارض احتمالی یا قرار دادن اشتباه الکترود قرار دهد. تکنیک‌های جایگزین برای کاشت حلزون با روش‌های اندومئاتال یا سوپرامئاتال بدون PT شرح داده شده‌اند. در این گزارش مورد، بیمار 4 ساله‌ای که کاندید کاشت حلزون شد ولی به دلیل مشکل بودن دسترسی به دریچه‌ی گرد، از روش ترکیبی برای رسیدن به حلزون استفاده گردید، معرفی می‌شود.
گزارش مورد: در مورد این بیمار خاص، پنوماتیزاسیون ماستوئید محدودیت نداشت و برای دسترسی به دریچه‌ی گرد، از همان ابتدا با رویکرد PT جراحی شروع شد، اما پس از باز کردن ماستوئید و Facial recess، به دلیل این که مجرای نیم‌دایره‌ی جانبی تکامل پیدا نکرده بود، دریچه‌ی بیضی و استخوان رکابی و دریچه‌ی گرد به سمت عقب جابه‌جا شده بود و دریچه‌ی گرد از طریق Facial recess قابل رؤیت نبود. بنابراین، با اضافه کردن رویکرد Trans-canal، دسترسی به دریچه‌ی گرد امکان‌پذیر و پروتز با موفقیت جایگذاری گردید. عارضه‌ای رخ نداد و شش ماه پس از جراحی، بیمار عملکرد شنوایی و گفتاری قابل قبولی داشت.
نتیجهگیری: آشنایی و داشتن تجربه در مورد رویکردهای مختلف کاشت حلزون، از ملزومات کار یک جراح کاشت حلزون است تا در موارد عدم دسترسی به دریچه‌ی گرد یا پیدا کردن محل مناسب کوکلئوستومی، بتواند از روش‌های جایگزین استفاده کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using Combined Approach for Cochlear Implantation in a Deaf Child with Inner Ear Anomaly and Improper Anatomy of Middle Ear: A Case Report

نویسندگان [English]

  • Tayebeh Kazemi . 1
  • , Amirhossein Babaei . 2
  • Seyed Basir Hashemi . 3
1
2
3
چکیده [English]

Background: Cochlear implantation (CI) is usually performed through mastoidectomy and posterior
tympanotomy (PT) to access the cochlea. This surgical procedure can expose the surgeon to possible
complications or misplacement of the electrode. Alternative techniques for cochlear implantation with
endomeatal or suprameatal approach without posterior tympanotomy have been described. Here, we report a
4-year-old patient, a candidate for cochlear implantation, for whom due to the difficulty of accessing the round
window, we used the combined approach to reach the cochlea.
Case Report: In this particular patient, there was no restriction on mastoid pneumatization; so, we began
surgery with a posterior tympanotomy approach to access the round window. But after opening the mastoid and
facial recess, because the lateral semicircular canal was not developed well, the oval window and the stapes were
displaced posteriorly. Moreover, because of posterior displacement, the round window was not visible through
the facial recess. Therefore, by adding the trans-canal approach, we could access the round window, and the
prosthesis was successfully inserted. No complication occurred, and six months after surgery, the patient had
acceptable auditory and speech performances.
Conclusion: Familiarity and having experience in different approaches to the cochlea is a prerequisite for a
cochlear implant surgeon to be able to use alternative methods in cases of difficulty in accessing the round
window or finding a proper site for cochleostomy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cochlear implants
  • Inner ear
  • Round window of ear
Hashemi SB, Bozorgi H, Kazemi T, Babaei A. Cerebrospinal fluid gusher in cochlear implant and its associated factors. Acta Otolaryngol 2020; 140(8): 621-5.
Della VA, Cantore I, Nole G, Valente P, Varricchio AM, Santandrea M, et al. Combined posterior tympanotomy/endomeatal access in cochlear implantation. Eur Arch Otorhinolaryngol 2013; 270(10): 2641-8.
Repassy G, Kustel M, Szonyi M, Enreiter A, Birtalan E, Tamas L. Cochlear implantation using posterior suprameatal approach. Ear Nose Throat J 2018; 97(7): E4-E7.
Galletti F, Freni F, Gazia F, Galletti B. Endomeatal approach in cochlear implant surgery in a patient with small mastoid cavity and procident lateral sinus. BMJ Case Rep 2019; 12(6): e229518.
Freni F, Gazia F, Slavutsky V, Scherdel EP, Nicenboim L, Posada R, et al. Cochlear implant surgery: Endomeatal approach versus posterior tympanotomy. Int J Environ Res Public Health 2020; 17(12): 4187.
Lavinsky L, Lavinsky-Wolff M, Lavinsky J. Transcanal cochleostomy in cochlear implantation: Experience with 50 cases. Cochlear Implants Int 2010; 11(4): 228-32.
Lavinsky-Wolff M, Lavinsky L, Dall'Igna C, Lavinsky J, Setogutti E, Viletti MC. Transcanal cochleostomy in cochlear implant surgery: Long-term results of a cohort study. Braz J Otorhinolaryngol 2012; 78(2): 118-23.
Bhavana K, Bharti B, Vishwakarma R. Round window insertion in Veria Technique of cochlear implantation: An essential modification. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg 2019; 71(Suppl 2): 1586-91.
Hans JM, Prasad R. cochlear implant surgery by the Veria Technique: How and why? Experience from 1400 cases. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg 2015; 67(2): 107-9.