دوره و شماره: دوره 39، شماره 654، بهمن و اسفند 1400، صفحه 964-982