خونریزی گوارشی فوقانی حجیم، تظاهری نادر از عوارض کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک

نویسندگان

1 1 -دانشیار، واحد توسعهی تحقیقات بالینی رازی، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایران

2 2 -دستیار تخصصی، واحد توسعهی تحقیقات بالینی رازی، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایران

3 3 -استادیار، واحد توسعهی تحقیقات بالینی رازی، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایران

4 4 -دستیار فلوشیپ جراحی عروق، گروه جراحی، دانشکدهی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایران

5 5 -واحد توسعهی تحقیقات بالینی رازی، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایران

چکیده

مقدمه: کوله سیستکتومی به روش لاپاراسکوپیک، درمان استاندارد بسیاری از بیماری‌های کیسه‌ی صفرا می‌باشد. سودوآنوریسم شریان هپاتیک، عارضه‌ی نادری است که در آسیب مجاری صفراوی رخ می‌دهد و در صورت پارگی، با درد شکم، خونریزی اینتراپریتونئال، زردی و Gastrointestinal bleeding (GIB) همراه می‌شود. در این مقاله، به معرفی بیماری می‌پردازیم که تحت کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک قرار گرفته و حین عمل به علت خونریزی، نیازمند عمل باز شده و یک ماه پس از آن با UGIB حجیم مراجعه کرده بود.
گزارش مورد: بیمار خانم 43 ساله، با سابقه‌ی کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک یک ماه قبل بود که با شکایت درد شکم و هماتمز مراجعه کرد. در آندوسکوپی بیمار، زخم بولب دئودنوم و در Computed tomography (CT) اسکن، شواهد به نفع سودوآنوریسم شریان کبدی گزارش شد. بیمار به علت شوک هموراژیک، تحت لاپاراتومی اورژانس قرار گرفت. در اکسپلور هماتوم و سودوآنوریسم شریان هپاتیک راست با منشأ شریان مزانتریک فوقانی مشاهده گردید. بیمار تحت اکسپلور هماتوم ساب‌هپاتیک و ترمیم شریان هپاتیک و درناژ حفره‌ی شکم قرار گرفت. چند روز پس از عمل، بیمار با حال عمومی مناسب، علایم حیاتی پایدار، آزمایش‌های نرمال و تحمل رژیم خوراکی مرخص گردید. در پیگیری یک ماهه نیز عارضه‌ای مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: آسیب‌های عروقی، از جمله عوارض نادر بیماران تحت کوله سیستکتومی می‌باشد و تظاهر آن به صورت UGIB بسیار نادرتر است و با توجه به میزان بالای عوارض و مرگ ومیر آن، باید مورد بررسی و درمان سریع قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Massive Upper Gastrointestinal Bleeding; A Rare Manifestation of Complications of Laparoscopic Cholecystectomy

نویسندگان [English]

  • Hossein Hemmati . 1
  • , Afrooz Haghdoost . 2
  • , Pirouz Samidoust . 3
  • , Milad Sarraf . 4
  • milad sarrafi . 4
  • Zakiyeh Jafaryparvar . 5
1
2
3
4
5
چکیده [English]

Background: Laparoscopic cholecystectomy is the standard treatment for gallbladder diseases. Hepatic artery
pseudoaneurysm is a rare complication of bile duct injury. Rupture is accompanied by abdominal pain,
intraperitoneal bleeding, jaundice, and gastrointestinal bleeding (GIB). In this study, we introduce a patient who
underwent laparoscopic cholecystectomy. During the laparoscopic operation the patient needed open surgery due
to bleeding; and a month later, the patient presented with massive upper gastrointestinal bleeding.
Case Report: The patient was a 43-year-old woman with a history of laparoscopic cholecystectomy one month
before. She presented with complaints of abdominal pain and hematemesis. Gastrointestinal endoscopy showed
duodenal bulb erosion, and computed tomography (CT) scan showed evidence in favor of hepatic artery
pseudoaneurysm. The patient underwent emergency laparotomy due to hemorrhagic shock. Hematoma and
pseudoaneurysm of the right hepatic artery from superior mesenteric artery were seen in the exploration. The
exploration of subhepatic hematoma, hepatic artery repair, and abdominal cavity drainage was done. A few days
after the operation, the patient was discharged in good general condition, stable vital sign, normal laboratory
tests, and PO tolerance. There was no complication in one month follow-up.
Conclusion: Vascular injuries are rare complications in patients undergoing cholecystectomy, and its
manifestation as UGIB is very rare. Due to its high morbidity and mortality, it should be evaluated and treated as
soon as possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Laparoscopic cholecystectomy
  • Pseudoaneurysm
  • Hepatic artery
  • Gastrointestinal hemorrhage
Kumar I, Verma A, Singh P, Puneet. Successful Endovascular Management of a Pseudoaneurysm of Replaced Right Hepatic Artery after Laparoscopic Cholecystectomy. Indian J Surg 2021.
Teimuri A, Mami M, Ghofrani H, Ebrahimi Daryani N. Dropped gallstones during laparoscopic cholecystectomy. Govaresh 2014; 19(1): 66-8.
Chigot V, Lallier M, Alvarez F, Dubois J. Hepatic artery pseudoaneurysm following laparoscopic cholecystectomy. Pediatr Radiol 2003; 33(1): 24-6.
Gachabayov M, Kubachev K, Mityushin S, Zarkua N. Recurrent hemobilia due to right hepatic artery pseudoaneurysm. Clin Med Res 2017; 15(3-4): 96-9.
CreTu OM, Dan RG, Blidisel IAC, Sima LV, Munteanu M, Paun I. Hemobilia through aneurysm of the right hepatic artery, 22 months after laparoscopic cholecystectomy: Case presentation. Rom J Morphol Embryol 2017; 58(1): 197-9.
Bulut T, Yamaner S, Bugra D, Akyuz A, Acarli K, Poyanli A. False aneurysm of the hepatic artery after laparoscopic cholecystectomy. Acta Chir Belg 2002; 102(6): 459-63.
Rege S, Marathe S, Rohondia O. Hemobilia due to spontaneous rupture of cystic artery pseudoaneurysm: a rare complication of laparoscopic cholecystectomy. Journal of Case Reports 2020; 10(2): 95-8.
Praveen Kumar Sunkara PRV, Shah PK, Rakshit K, Choudhary SR, Bohidar NP, Dubey SK. Rupture of cystic artery pseudoaneurysm: A rare complication of acute cholecystitis. Indian J Surg 2018; 80(1): 87-9.