اثرات ژنوتوکسیک احتمالی ناشی از تماس با سم فوزالون در سلول‌های مغز قرمز استخوان موش سوری

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی داروسازی، گروه فارماکولوژی و سم‌شناسی، دانشکده‌ی داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه فارماکولوژی و سم‌شناسی، دانشکده‌ی داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه فارماکولوژی و سم‌شناسی، دانشکده‌ی داروسازی و مرکز تحقیقات علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: فوزالون، به عنوان یک آفت‌کش ارگانوفسفره جهت کنترل آفات مورد استفاده قرار می‌گیرد. استرس اکسیداتیو، یکی از مهم‌ترین مکانیسم‌هایی است که فوزالون از طریق آن باعث سمیت می‌شود. مطالعه‌ی حاضر، با هدف ارزیابی اثرات ژنوتوکسیک احتمالی به دنبال تماس با سم فوزالون در سلول‌های مغز قرمز استخوان موش سوری انجام شد.روش‌ها: در این مطالعه، از 60 سر موش سوری سالم نر بالغ (سن 8-6 هفته و وزن تقریبی بین 25-20 گرم) استفاده شد که به 6 گروه تقسیم شدند (10 = n در هر گروه). گروه 1، حامل سم فوزرالون به مدت 5 روز متوالی به صورت گاواژ (گروه شاهد منفی)، گروه 2، داروی سیکلوفسفامید با دز 40 میلی‌گرم/کیلوگرم به صورت داخل صفاقی (شاهد مثبت) و گروه‌های 3، 4، 5 و 6 فوزالون را در دزهای 40، 20، 12 و 6 میلی‌گرم/کیلوگرم وزن بدن در 5 روز متوالی به صورت گاواژ دریافت کردند. پس از جداسازی مغز استخوان و لنفوسیت‌ها از موش‌های سوری، آزمون Comet جهت ارزیابی اثرات ژنوتوکسیک به کار گرفته شد.یافته‌ها: میزان Tail length در گروه‌های دریافت کننده‌ی فوزالون به مدت 1 و 5 روز در دزهای 12، 20 و 40 میلی‌گرم/کیلوگرم با گروه شاهد منفی (حامل سم فوزالون) تفاوت معنی‌داری داشت (050/0 > P). همچنین، عامل زمان نیز در افزایش این تخریب مؤثر است؛ به گونه‌ای که در بررسی 5 روزه نسبت به 1 روزه تخریب DNA بیشتری مشاهده شد.نتیجه‌گیری: در این مطالعه، اثرات ژنوتوکسیک وابسته به دز و زمان با سم فوزالون مشاهده شد. از این رو، پیشنهاد می‌گردد توجه جدی در محدودیت استفاده از این ترکیب به عنوان آفت‌کش در عرصه‌ی کشاورزی صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Probable Genotoxic Effects of Phosalone Exposure in Mice Bone Marrow Cells

نویسندگان [English]

 • Zohreh Khodabandeh 1
 • Mahmoud Etebari 2
 • Mehdi Aliomrani 3
1 Pharm D Student, Department of Pharmacology and Toxicology, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Pharmacology and Toxicology, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Pharmacology and Toxicology, Isfahan Pharmaceutical Sciences Research Center, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Phosalone is used as a pesticide to control pests. Oxidative stress is one of the most important mechanisms by which Phosalone causes toxicity. The aim of this study was to evaluate the possible genotoxic effects following exposure to Phosalone in red bone marrow cells of mice.Methods: In this study, 60 Syrian male mice [with 6 to 8 weeks of age and body weight (BW) of 20-25 g] were divided to 8 equal groups. Group 1 received Phosalone career by gavage for 5 days (negative control), group 2 received cyclophosphamide with the dose of 40 mg/kg by gavage for 5 days (positive control), and groups 3, 4, 5, and 6 received Phosalone at doses of 6, 12, 20, and 40 mg/kg BW for 5 consecutive days by gavage. After isolating bone marrow and lymphocytes from mice, comet test was performed to evaluate genotoxic effects 1 and 5 days following exposure to Phosalone.Findings: Tail length in the groups receiving Phosalone for 1 day and 5 days at doses of 12, 20, and 40 mg/kg BW was significantly different from the negative control group (P < 0.050). The time factor was also effective in increasing this degradation; as in 5-day assessment more DNA degradation was observed than 1-day assessment.Conclusion: In this study, dose- and time-dependent genotoxic effects with Phosalone were observed. It also highlights the need for serious attention to limiting the use of this compound as a pesticide in agriculture.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organophosphates
 • Phosalone
 • Comet assay
 • Cyclophosphamide
 • Zolone
 1. de Morais CR, Pereira BB, Almeida Sousa PC, Vieira Santos VS, Campos CF, Carvalho SM, et al. Evaluation of the genotoxicity of neurotoxic insecticides using the micronucleus test in Tradescantia pallida. Chemosphere 2019; 227: 371-80.
 2. Dhananjayan V, Ravichandran B, Panjakumar K, Kalaiselvi K, Rajasekar K, Mala A, et al. Assessment of genotoxicity and cholinesterase activity among women workers occupationally exposed to pesticides in tea garden. Mutat Res 2019; 841: 1-7.
 3. Hadian Z, Samira S, Yazdanpanah H. Pesticide residues analysis in iranian fruits and vegetables by gas chromatography-mass spectrometry. Iran J Pharm Res 2019; 18(1): 275-85.
 4. Sharma A, Kumar V, Shahzad B, Tanveer M, Sidhu GPS, Handa N, et al. Worldwide pesticide usage and its impacts on ecosystem. SN Applied Sciences 2019; 1(11): 1446.
 5. Arevalo-Jaramillo P, Idrobo A, Salcedo L, Cabrera A, Vintimilla A, Carrion M, et al. Biochemical and genotoxic effects in women exposed to pesticides in Southern Ecuador. Environ Sci Pollut Res Int 2019; 26(24): 24911-21.
 6. Cepeda S, Forero-Castro M, Cardenas-Nieto D, Martinez-Aguero M, Rondon-Lagos M. Chromosomal Instability in Farmers Exposed to Pesticides: High Prevalence of Clonal and Non-Clonal Chromosomal Alterations. Risk Manag Healthc Policy 2020; 13: 97-110.
 7. Dutta S, Bahadur M. Comet assay genotoxicity evaluation of occupationally exposed tea-garden workers in northern West Bengal, India. Mutat Res 2019; 844: 1-9.
 8. Mostafalou S, Abdollahi M. The link of organophosphorus pesticides with neurodegenerative and neurodevelopmental diseases based on evidence and mechanisms. Toxicology 2018; 409: 44-52.
 9. Pellicer-Castell E, Belenguer-Sapina C, Amoros P, El Haskouri J, Herrero-Martinez JM, Mauri-Aucejo AR. Comparison of silica-based materials for organophosphorus pesticides sampling and occupational risk assessment. Anal Chim Acta 2020; 1110: 26-34.
 10. Baeeri M, Momtaz S, Navaei-Nigjeh M, Niaz K, Rahimifard M, Ghasemi-Niri SF, et al. Molecular evidence on the protective effect of ellagic acid on phosalone-induced senescence in rat embryonic fibroblast cells. Food Chem Toxicol 2017; 100: 8-23.
 11. Jiang B, Zhang N, Xing Y, Lian L, Chen Y, Zhang D, et al. Microbial degradation of organophosphorus pesticides: Novel degraders, kinetics, functional genes, and genotoxicity assessment. Environ Sci Pollut Res Int 2019; 26(21): 21668-81.
 12. Jokanovic M. Neurotoxic effects of organophosphorus pesticides and possible association with neurodegenerative diseases in man: A review. Toxicology 2018; 410: 125-31.
 13. Ghasemi-Niri SF, Maqbool F, Baeeri M, Gholami M, Abdollahi M. Phosalone-induced inflammation and oxidative stress in the colon: Evaluation and treatment. World J Gastroenterol 2016; 22(21): 4999-5011.
 14. Kaya H, Celik ES, Gurkan M, Yilmaz S, Akbulut M. Effects of subchronic exposure to phosalone on oxidative stress and histopathological alterations in common carp (Cyprinus carpio, L., 1758). J Toxicol Environ Health A 2013; 76(14): 853-64.
 15. Kazemi M, Torbaghan AE, Tahmasbi AM, Valizadeh R, Naserian AA. Effects of phosalone consumption via feeding with or without sodium bentonite on performance, blood metabolites and its transition to milk of Iranian Baluchi sheep. J Anim Sci Technol 2017; 59: 10.
 16. Kelageri S, Sreenivasa Rao C, Vemuri S, Reddy P. Dissipation kinetics and decontamination of phosalone residues from tomato under green house and open field conditions. J Entomol Zool Stud 2017; 5(5): 1769-72.
 17. Dehghani R, Sabahi M, Takhtfiroozeh S, Razi S, Zamani H, Taghizadeh L, et al. Surveying the type and amount of pesticide use in agricultural sector of Kashan, Iran. J Entomol Res 2018; 42: 33.
 18. Liu T, Xu S, Lu S, Qin P, Bi B, Ding H, et al. A review on removal of organophosphorus pesticides in constructed wetland: Performance, mechanism and influencing factors. Sci Total Environ 2019; 651(pt 2): 2247-68.
 19. Aliomrani M, Mesripour A, Sayahpour Z. AChR is partly responsible in mice depressive-like behavior after Phosalone exposure. Neurotoxicol Teratol 2021; 84: 106957.
 20. Barron CJ, Tirado N, Barral J, Ali I, Levi M, Stenius U, et al. Increased levels of genotoxic damage in a Bolivian agricultural population exposed to mixtures of pesticides. Sci Total Environ 2019; 695: 133942.
 21. Olakkaran S, Kizhakke PA, Antony A, Mallikarjunaiah S, Hunasanahally PG. Oxidative stress-mediated genotoxicity of malathion in human lymphocytes. Mutat Res 2020; 849: 503138.
 22. Bausinger J, Speit G. The impact of lymphocyte isolation on induced DNA damage in human blood samples measured by the comet assay. Mutagenesis 2016; 31(5): 567-72.
 23. Kumar S, Kaushik G, Dar MA, Nimesh S, Lopez-Chuken UJ, Villarreal-Chiu JF. Microbial Degradation of organophosphate pesticides: A review. Pedosphere 2018; 28(2): 190-208.
 24. Knapik LFO, Ramsdorf W. Ecotoxicity of malathion pesticide and its genotoxic effects over the biomarker comet assay in Daphnia magna. Environ Monit Assess 2020; 192(5): 264.
 25. Zepeda-Arce R, Rojas-Garcia AE, Benitez-Trinidad A, Herrera-Moreno JF, Medina-Diaz IM, Barron-Vivanco BS, et al. Oxidative stress and genetic damage among workers exposed primarily to organophosphate and pyrethroid pesticides. Environ Toxicol 2017; 32(6): 1754-64.
 26. Bhargavi B, Akurathi R, Vellanki R, Jagadeeswara Reddy K. Genotoxic effect of certain pesticide mixtures in CHO cell lines. Appl Ecol Environ Sci 2020; 8(4): 166-73.
 27. Singh S, Kumar V, Thakur S, Banerjee BD, Rautela RS, Grover SS, et al. Paraoxonase-1 genetic polymorphisms and susceptibility to DNA damage in workers occupationally exposed to organophosphate pesticides. Toxicol Appl Pharmacol 2011; 252(2): 130-7.
 28. Cayir A, Coskun M, Coskun M, Cobanoglu H. Comet assay for assessment of DNA damage in greenhouse workers exposed to pesticides. Biomarkers 2019; 24(6): 592-9.
 29. Lopez Gonzalez EC, Siroski PA, Poletta GL. Genotoxicity induced by widely used pesticide binary mixtures on Caiman latirostris (broad-snouted caiman). Chemosphere 2019; 232: 337-44.
 30. Odetti LM, Lopez Gonzalez EC, Romito ML, Simoniello MF, Poletta GL. Genotoxicity and oxidative stress in Caiman latirostris hatchlings exposed to pesticide formulations and their mixtures during incubation period. Ecotoxicol Environ Saf 2020; 193: 110312.
 31. Azqueta A, Slyskova J, Langie SA, O'Neill G, I, Collins A. Comet assay to measure DNA repair: approach and applications. Front Genet 2014; 5: 288.
 32. Altuntas I, Delibas N, Doguc DK, Ozmen S, Gultekin F. Role of reactive oxygen species in organophosphate insecticide phosalone toxicity in erythrocytes in vitro. Toxicol in Vitro 2003; 17(2): 153-7.