ارتباط سطح سرمی منیزیم و وقوع فیبریلاسیون دهلیزی بعد از جراحی بای‌پس عروق کرونر

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، بخش جراحی قلب، مرکز توسعه‌ی تحقیقات بالینی، مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

2 پزشک عمومی، مرکز توسعه‌ی تحقیقات بالینی، مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

3 استاد، گروه سم‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

4 دکتری تخصصی، بخش انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی، مرکز تحقیقات رشد کودکان، پژوهشکده‌ی پیش‌گیری از بیماری‌های غیر واگیر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

چکیده

مقدمه: فیبریلاسیون دهلیزی، آریتمی فوق بطنی و یکی از رایج‌ترین عوارض بعد از عمل جراحی بای‌پس عروق کرونر است. مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین ارتباط سطح سرمی منیزیم و وقوع فیبریلاسیون دهلیزی پس از عمل جراحی بای‌پس عروق کرونر در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی سینای قزوین انجام گردید.روش‌ها: طی این مطالعه‌ی مشاهده‌ای، 137 بیمار کاندیدای جراحی بای‌پس عروق کرونر وارد مطالعه شدند. اطلاعات دموگرافیک و سوابق بیماری برای بیماران ثبت گردید. بیماران به مدت سه روز تحت نظر بودند و روزانه سطح سرمی منیزیم آن‌ها ارزیابی شد. بیماران بر اساس وقوع یا عدم وقوع هایپومنیزیمی در روز عمل و روزهای اول تا سوم پس از عمل جراحی به دو گروه هیپومنیزیمی و نورمومنیزیمی تقسیم شدند. بیماران از نظر بروز آریتمی‌های قلبی پایش و در صورت نیاز، سولفات منیزیم تزریق و دز آن ثبت شد. در نهایت، داده‌های حاصل از مطالعه با استفاده از نرم‌افزار SPSS واکاوی شد.یافته‌ها: اختلاف سطح سرمی منیزیم در روزهای قبل و روز جراحی و اول تا سوم پس از جراحی در تمامی فواصل مطالعه از نظر آماری میان دو گروه معنی‌دار بود. تفاوت میان دو گروه از نظر بروز فیبریلاسیون دهلیزی از لحاظ آماری معنی‌دار نبود (797/0 = P)؛ اما تفاوت آماری معنی‌داری میان دو گروه از نظر زمان بروز فیبریلاسیون دهلیزی دیده شد (014/0 = P).نتیجه‌گیری: همچنان، نقش منیزیم در بروز فیبریلاسیون دهلیزی پس از جراحی بای‌پس عروق کرونر به طور دقیق مشخص نیست و در این زمینه، نیاز به مطالعات بیشتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Serum Magnesium Level and Atrial Fibrillation Following Coronary Artery Bypass Grafting

نویسندگان [English]

 • Seyed Saeed Farzam 1
 • Sarvin Rajabi 2
 • Amir Mohammad Kazemifar 3
 • Samira Dodangeh 4
1 Assistant Professor, Department of Cardiovascular Surgery, Clinical Research Development Unit, Buali Hospital, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
2 General Practitioner, Clinical Research Development Unit, Buali Hospital, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
3 Professor, Department of Clinical Toxicology, School of Medicine, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
4 PhD, Department of Medical Parasitology and Mycology, Children Growth Research Center, Research Institute for Prevention of Non-Communicable Diseases, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Background: Atrial fibrillation is a supraventricular arrhythmia, and is one of the most common complication after coronary artery bypass graft surgery (CABG). The aim of this study was to determine the relationship between serum magnesium level and the occurrence of atrial fibrillation after CABG in patients referred to Bu-Ali Sina hospital in Qazvin, Iran.Methods: 137 patients who were candidates for CABG surgery were included in this observational study. Demographic information and medical records were recorded for patients. Patients were monitored for three days, and their serum magnesium levels were assessed daily. Patients were divided into hypomagnesium and normomagnesium groups based on the presence or absence of hypomagnesemia in the surgery day and the first to third day after surgery. Patients were monitored for cardiac arrhythmias, and if necessary, magnesium sulfate injection and its dose were recorded. Finally, the data obtained from the study were analyzed using SPSS software.Findings: Serum magnesium level was significantly different between the two groups before and on the day of surgery, and one to three days after surgery at all study intervals. The difference between the two groups in terms of atrial fibrillation incidence was not statistically significant (P = 0.797); but there was a statistically significant difference between the two groups in terms of atrial fibrillation incidence time (P = 0.014).Discussion: The role of magnesium in incidence of atrial fibrillation after CABG surgery is still unclear, and further studies are needed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Coronary Artery Bypass
 • Magnesium
 • Arrhythmia
 1. Lauer MS, Eagle KA, Buckley MJ, DeSanctis RW. Atrial fibrillation following coronary artery bypass surgery. Prog Cardiovasc Dis 1989; 31(5): 367-78.
 2. Archbold RA, Zaman AG. Magnesium for atrial fibrillation after coronary artery bypass graft surgery: its role in aetiology and prevention. Crit Care Resusc 2000; 2(4): 260-8.
 3. Gu WJ, Wu ZJ, Wang PF, Aung LH, Yin RX. Intravenous magnesium prevents atrial fibrillation after coronary artery bypass grafting: A meta-analysis of 7 double-blind, placebo-controlled, randomized clinical trials. Trials 2012; 13: 41.
 4. Almassi GH, Schowalter T, Nicolosi AC, Aggarwal A, Moritz TE, Henderson WG, et al. Atrial fibrillation after cardiac surgery: A major morbid event? Ann Surg 1997; 226(4): 501-11.
 5. Mathew JP, Fontes ML, Tudor IC, Ramsay J, Duke P, Mazer CD, et al. A multicenter risk index for atrial fibrillation after cardiac surgery. JAMA 2004; 291(14): 1720-9.
 6. Villareal RP, Hariharan R, Liu BC, Kar B, Lee VV, Elayda M, et al. Postoperative atrial fibrillation and mortality after coronary artery bypass surgery. J Am Coll Cardiol 2004; 43(5): 742-8.
 7. Cooklin M, Gold MR. Implications and treatment of atrial fibrillation after cardiothoracic surgery. Curr Opin Cardiol 1998; 13(1): 20-7.
 8. Marik PE, Fromm R. The efficacy and dosage effect of corticosteroids for the prevention of atrial fibrillation after cardiac surgery: a systematic review. J Crit Care 2009; 24(3): 458-63.
 9. Crystal E, Connolly SJ, Sleik K, Ginger TJ, Yusuf S. Interventions on prevention of postoperative atrial fibrillation in patients undergoing heart surgery: A meta-analysis. Circulation 2002; 106(1): 75-80.
 10. Aranki SF, Shaw DP, Adams DH, Rizzo RJ, Couper GS, VanderVliet M, et al. Predictors of atrial fibrillation after coronary artery surgery. Current trends and impact on hospital resources. Circulation 1996; 94(3): 390-7.
 11. Hogue CW, Hyder ML. Atrial fibrillation after cardiac operation: Risks, mechanisms, and treatment. Ann Thorac Surg 2000; 69(1): 300-6.
 12. Hogue CW, Murphy SF, Schechtman KB, Davila-Roman VG. Risk factors for early or delayed stroke after cardiac surgery. Circulation 1999; 100(6): 642-7.
 13. Mathew JP, Parks R, Savino JS, Friedman AS, Koch C, Mangano DT, et al. Atrial fibrillation following coronary artery bypass graft surgery: Predictors, outcomes, and resource utilization. MultiCenter Study of Perioperative Ischemia Research Group. JAMA 1996; 276(4): 300-6.
 14. Kalman JM, Munawar M, Howes LG, Louis WJ, Buxton BF, Gutteridge G, et al. Atrial fibrillation after coronary artery bypass grafting is associated with sympathetic activation. Ann Thorac Surg 1995; 60(6): 1709-15.
 15. Butterworth JF, Prielipp RC. Endocrine, metabolic, and electrolyte responses. In: Gravlee GP, Davis RF, Kurusz M, Utley JR, editorss. Cardiopulmonary bypass: Principles and practice. 2nd ed. Baltimore, MD: Williams and Wilkins, 2000. p. 342-66.
 16. Shirey TL. Monitoring magnesium to guide magnesium therapy for heart surgery. J Anesth 2004; 18(2): 118-28.
 17. Fanning WJ, Thomas CS, Roach A, Tomichek R, Alford WC, Stoney WS. Prophylaxis of atrial fibrillation with magnesium sulfate after coronary artery bypass grafting. Ann Thorac Surg 1991; 52(3): 529-33.
 18. Kaplan M, Kut MS, Icer UA, Demirtas MM. Intravenous magnesium sulfate prophylaxis for atrial fibrillation after coronary artery bypass surgery. J Thorac Cardiovasc Surg 2003; 125(2): 344-52.
 19. Yeatman M, Angelini GD, Shnaider H. Magnesium in cardiac arrhythmias digoxin-induced nonparoxysmal atrioventricular junctional tachycardia responsive to parenteral magnesium sulfate. Br J Anaesth 1988; 24: 230-40.
 20. Wistbacka JO, Koistinen J, Karlqvist KE, Lepojarvi MV, Hanhela R, Laurila J, et al. Magnesium substitution in elective coronary artery surgery: A double-blind clinical study. J Cardiothorac Vasc Anesth 1995; 9(2): 140-6.
 21. Salaminia S, Sayehmiri F, Angha P, Sayehmiri K, Motedayen M. Evaluating the effect of magnesium supplementation and cardiac arrhythmias after acute coronary syndrome: A systematic review and meta-analysis. BMC Cardiovasc Disord 2018; 18(1): 129.
 22. Shepherd J, Jones J, Frampton GK, Tanajewski L, Turner D, Price A. Intravenous magnesium sulphate and sotalol for prevention of atrial fibrillation after coronary artery bypass surgery: a systematic review and economic evaluation. Health Technol Assess 2008; 12(28): iii-95.
 23. Booth JV, Phillips-Bute B, McCants CB, Podgoreanu MV, Smith PK, Mathew JP, et al. Low serum magnesium level predicts major adverse cardiac events after coronary artery bypass graft surgery. Am Heart J 2003; 145(6): 1108-13.
 24. Wronska J, Dabrowski W, Biernacka J, Dobija J, Rzecki Z, Szpetnar M, et al. The effect of normovolemic haemodilution on blood magnesium concentrations in patients undergoing extracorporeal circulation. Ann Univ Mariae Curie Sklodowska Med 2005; 60: 610-6.
 25. Polderman KH, Girbes AR. Severe electrolyte disorders following cardiac surgery: A prospective controlled observational study. Crit Care 2004; 8(6): R459-R466.
 26. Tiryakioglu O, Demirtas S, Ari H, Tiryakioglu SK, Huysal K, Selimoglu O, et al. Magnesium sulphate and amiodarone prophylaxis for prevention of postoperative arrhythmia in coronary by-pass operations. J Cardiothorac Surg 2009; 4: 8.
 27. Saris NE, Mervaala E, Karppanen H, Khawaja JA, Lewenstam A. Magnesium. An update on physiological, clinical and analytical aspects. Clin Chim Acta 2000; 294(1-2): 1-26.
 28. Hashemian M, Zand H. The cellular and molecular mechanisms involved in the effects of resveratrol on cardiovascular diseases. J Babol Univ Med Sci 2015; 17(4): 51-60.
 29. Najafi M, Haghighat B, Ahmadi H. Relationship of serum magnesium level and supplemental magnesium dosage with post coronary artery bypass graft surgery arrhythmias. Tehran Univ Med J 2008; 65(1): 65-72.
 30. Lancaster TS, Schill MR, Greenberg JW, Moon MR, Schuessler RB, Damiano RJ, et al. Potassium and magnesium supplementation do not protect against atrial fibrillation after cardiac operation: A time-matched analysis. Ann Thorac Surg 2016; 102(4): 1181-8.
 31. Sahin V, Kaplan M, Bilsel S, Filizcan U, Cetemen S, Bayserke O, et al. The relation between blood and tissue magnesium levels and development of atrial fibrillation after coronary artery bypass surgery. Anadolu Kardiyol Derg 2010; 10(5): 446-51.
 32. Kohno H, Koyanagi T, Kasegawa H, Miyazaki M. Three-day magnesium administration prevents atrial fibrillation after coronary artery bypass grafting. Ann Thorac Surg 2005; 79(1): 117-26.
 33. Mohammadzadeh A, Towfighi F, Jafari N. Effect of magnesium on arrhythmia incidence in patients undergoing coronary artery bypass grafting. ANZ J Surg 2018; 88(6): 612-5.