گزارش یک مورد سندرم گیلن باره به علت نروبروسلوز

نوع مقاله : Case Report

نویسندگان

چکیده

چکیده
بروسلوز یک بیماری عفونی به علت باکتری گرم منفی بروسلا است. درگیری اعضای مختلف بدن از جمله لوله گوارش، سیستم کبدی صفراوی و سیستم اسکلتی به صورت شایع گزارش شده است. درگیری سیستم عصبی شایع نیست و شیوع آن در حدود 25-3% در بروسلوز ژنرالیزه گزارش شده است. هدف از این گزارش، ارائه یک مورد سندرم گیلن باره به عنوان تظاهری نادر از بیماران نروبروسلوز است.

روش ها:
در این مقاله آقای 28 ساله ای گزارش می شود که به علت فلج شل حاد پیشرونده، آتاکسی و آرفلکسی مراجعه کرد. بررسیهای الکتروفیزیولوژیک و مایع مغزی نخاعی منطبق بر سندرم گیلن باره بود. در بررسی ها، آنتی بادی ضد بروسلا به روش ELISA در مایع مغزی نخاعی یافت شد و رایت و 2MEدر سرم مثبت بود.

یافته ها:
بیمار ابتدا تحت درمان پلاسمافرز به مدت هفت جلسه روزانه 5/1 لیتر پلاسما قرار گرفت ولی پاسخ بالینی مطلوب نبود. با مشخص شدن تشخیص نروبلوسلوز، بیمار با داکسی سیکلین، ریفامپین و کوتریموکسازول مورد درمان قرار گرفت. در پیگیری سه ماهه، علائم بالینی بیمار تا حدود زیادی بهبود یافته بود.

نتیجه گیری:
بروسلوز به عنوان یک عامل اتیولوژیک جدید سندرم گیلن باره مطرح می شود و در مناطق اندمیک همیشه باید نروبروسلوز را در بیمارانی با تظاهر گیلن باره مد نظر قرار داد.

واژگان کلیدی:
سندرم گیلن باره، نروبروسلوز، پلی رادیکولونروپاتی

عنوان مقاله [English]

A Case of Neurobrucellosis Mimicking Guillain-Barre Syndrome

نویسندگان [English]

  • Naser Sharafoddin Zadeh
  • Majid Keyhani Fard
چکیده [English]

BACKGROUND:
Brucellosis is an infectious disease due to Gram negative bacteria of genus brucella. Involvement of different systems including gastrointestinal tract, the hepatobilliary and skeletal systems has been frequently reported. Involvement of nervous system is not common, and its incidence has been reported to be 3-25% of the cases of generalized brucellosis. In this study, we report a case of Guillain-barre syndrome as an infrequent presentation of neurobrucellosis.

METHODS:
A 28-year-old man is reported, who was referred because of acute progressive flaccid paraplegia, ataxia and areflexia. Electrophysiological and cerebrospinal fluid study was identical to Guillain- barre syndrome. Anti- brucella antibody (ELISA) in cerebrospinal fluid, and serum Wright and 2ME tests were positive.

FINDINGS:
The patient underwent plasmaphresis for 7 times with 1.5 lit of plasma per day, but without favorite clinical response. By identification of neurobrucellosis, antimicrobial therapy with Doxycycline, Rifampin and Co-trimoxazole was started. He showed considerable recovery 3 months latter.

CONCLUSION:
Brucellosis is considered as a new etiologic agent for Guillain – barre syndrome. In endemic region, neurobrucellosis must be considered in any patient with Guillain- barre syndrome.

KEY WORDS:
Guillain-Barre syndrome, Neurobrucellosis, Polyradiculoneuropathy