بررسی پلی مورفیسم کدون شماره 72 ژن P53 در نمونه‌های سرطان پستان در شهر اصفهان

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

چکیده

چکیده
ژن p53 به عنوان سرکوب کننده تومور، نقش مهمی در پایداری ژنومیک دارد. پلی مورفیسم G-to-C در کدون 72 از ژن p53 با افزایش خطر ابتلا به سرطان‌های ریه، نازوفارنکس، دهان، پروستات و کولورکتال ارتباط دارد و شاید بتوان آن را به عنوان مارکر استعداد ابتلا به سرطان پستان در نظر گرفت. این پژوهش، تأثیر این پلی مورفیسم ژن p53 بر کارسینومای مجرایی مهاجم پستان را بررسی نمود.

روش ها:
این مطالعه مورد-شاهدی با بررسی 51 نمونه سرطانی از نوع کارسینومای مجرایی مهاجم و 51 نمونه کنترل در شهر اصفهان انجام شد. ژنوتیپ‌های مختلف کدون 72 از ژن p53، با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) تعیین شد.

یافته ها:
در گروه کنترل توزیع ژنوتیپی این پلی مورفیسم ژن p53 برای ژنوتیپ های Arg/Arg، Arg/Pro و Pro/Pro به ترتیب 2/43%، 9/52% و 9/3% بود. توزیع ژنوتیپ در گروه سرطانی در 2/86% نمونه ها Arg/Arg، در 8/11% نمونه ها Arg/Pro و در 2% نمونه ها Pro/Pro بود. تفاوت معنی دار آماری بین توزیع این پلی مورفیسم ژن p53 در گروه کنترل و سرطانی دیده شد (001/0 > P).

نتیجه گیری:
پژوهش حاضر نشان می‌دهد که پلی مورفیسم کدون 72 از ژن p53 یک عامل ژنتیکی مستعد کننده برای ابتلا به سرطان پستان در اصفهان می باشد؛ ولی برای تعیین نقش این پلی مورفیسم ژن p53 در رشد سرطان پستان لازم است مطالعات بیشتری صورت پذیرد.

واژگان کلیدی:
پلی مورفیسم، کدون 72 ژن p53، سرطان پستان

عنوان مقاله [English]

Study of p53 polymorphism at codon 72 in patients of breast cancer in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Faghani
  • Mehdi Nikbakht Dastjerdi
  • Mansour Salehi
  • Mohammad Rabbani
  • Ardeshir Talebi
  • Mehri Faghihi
  • Bahram Soleimani
چکیده [English]

BACKGROUND:
The p53 tumor suppressor gene plays an important role in genomic stability. A common G-to-C polymorphism at codon 72 in the p53 gene has been accompanied with high risk of lung, nasopharyngeal, oral, prostate, and colorectal cancers, and may result in genetic susceptibility to breast cancer. We studied the effect of this p53 polymorphism on breast invasive ductal carcinoma development

METHODS:
This case–control study was conducted among 51 patients with breast invasive ductal carcinoma and 51 matched controls in Isfahan. P53 codon 72 genotypes were identified using allele-specific polymerase-chain reaction (PCR).

FINDINGS:
In control samples, the genotype distribution of p53 polymorphism showed 43.2%, 52.9% and 3.9% for the Arg/Arg, Arg/Pro and Pro/Pro genotypes, respectively. In cancer group the distribution was 86.2% for Arg/Arg, 11.8% for Arg/Pro and 2% for Pro/Pro. Distribution differences in p53 codon 72 polymorphism between the cases and controls were statistically significant (P<0.001).

CONCLUSION:
This study indicates that p53 codon 72 polymorphism is a genetic predisposing factor for breast invasive ductal carcinoma development in samples of Isfahan. However, further studies are needed to determine the role of p53 codon72 polymorphism in breast cancer development.

KEY WORDS:
Polymorphism, p53 codon 72, breast cancer