بررسی مقایسه‌ای میانگین دوز اشعه دریافتی بیضه‌‌ها در مردان مبتلا به کانسر تحت پرتودرمانی لگن

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

چکیده

چکیده:
تمام یا قسمتی از درمان سرطان‌های لگن با انجام پرتودرمانی انجام می‌شود. بیضه‌ها از اعضای حساس بوده، به صورت‌های مختلف در معرض آسیب‌های ناشی از اشعة یونیزان قرار می‌گیرند. هدف این مطالعه، اندازه‌گیری میزان دوز اشعة دریافتی بیضه‌ها در مردان مبتلا به سرطان تحت درمان با پرتودرمانی لگن به منظور پوشش (شیلدینگ) مناسب برای حفاظت بیضه‌ها بود.

مواد و روش ها:
برای انجام این پژوهش از دزیمتر ترمولومینسانس Thermo luminescence dosimeter (TLD)که به صورت قرص‌های کوچکی می‌باشد، استفاده‌شد. پس از انتخاب بیماران، TLDها را در جاهای مناسب بیضه‌ها قرار داده، مقدار دوز دریافتی آن را اندازه‌گیری نمودیم. همچنین ارتباط بین دوز دریافتی با متغیرهایی مثل انرژی دستگاه پرتو‌درمانی، تغییر در Source skin distance (SSD) دستگاه، مساحت لگن و جهت تابش پرتو مطالعه شد.

یافته ها:
بین دوز دریافتی توسط بیضه‌ها و مساحت لگن رابطة مستقیم وجود‌ داشت. بدون در نظر گرفتن انرژی دستگاه، SSD با دوز جذبی بیضه‌ها نسبت عکس دارد به طوری که میانگین دوز جذب شده توسط بیضه‌ها با SSD مساوی cm80 برابر 9/2 و با SSD مساوی cm100 برابر 65/1 بود. میانگین مقدار دوز جذبی بیضه‌ها بر حسب انرژی دستگاه متغیر بود؛ این دوز برای کبالت 9/2، برای فوتون‌های MV9 برابر 31/2 و برای فوتون‌های MV18 برابر 34/1 به‌دست آمد که دلیل آن کاهش اشعة پراکنده با افزایش انرژی فوتون‌ها می‌باشد.

نتیجه گیری:
بیضه‌ها در هنگام پرتودرمانی لگن به شدت در معرض آسیب‌های ناشی از جذب اشعة یونیزان می‌باشند و این موضوع در مردان جوان به دلیل نیاز به حفظ باروری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ بنابراین پیشنهاد می‌گردد که در این گروه از مردان، بیضه‌ها به بهترین شکل ممکن با پوشش (شیلدینگ) مناسب حفظ گردد.

واژگان کلیدی:
دوز دریافتی، بیضه، کانسر، رادیوتراپی لگن

عنوان مقاله [English]

Comparison of the Radiation Dose Absorbed to the Testes of Men Undergoing Pelvis Radiotherapy for Cancer

نویسندگان [English]

  • Abbas Gookizadeh
  • Ahmad Shanei
چکیده [English]

BACKGROUND:
The objective of this study was to measure the radiation dose absorbed by testes in those men receiving pelvic radiotherapy in order to provide appropriate shielding.

METHODS:
Thermo luminescence dosimeter (TLD) which is in small tablet forms was used for this study. Patients were selected and were advised of the procedure. The TLD tablets were positioned in the appropriate places over the gonads and then the absorbed dose was determined. In this study the correlations between the absorbed dose of the gonads and factors such as the radiotherapy system energy, variation in the source skin distance (SSD) of the instrument, the pelvic area and the radiation direction were determined.

FINDINGS:
Results showed significant association of the radiotherapy system energy, SSD variation, and pelvic area with the absorbed dose of the gonads (P < 0.05).

CONCLUSION:
Our findings show that in pelvic radiotherapy the gonads are exposed to high radiation energy. This is an important issue for young men in order to protect their fertility. Therefore, it is very important to protect the gonads from the ionizing radiation with the best possible shielding.

KEY WORDS:
Absorbed dose, testis, cancer, pelvis radiotherapy