مقایسة میزان عوارض و عود پس از عمل جراحی فتق اینگوینال به روش باز و لاپاراسکوپی

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

چکیده

چکیده
فتق اینگوینال بیماری شایعی است که به‌ویژه در مردان رخ می‌دهد و عوارض خطرناکی مانند گیرافتادگی، انسداد روده، اختناق و حتی تهدید حیات دارد؛ بنابراین همة فتق‌ها باید مورد عمل جراحی قرارگیرند. برای ترمیم فتق‌ها دو شیوة جراحی وجود دارد: هرنیوپلاستی به روش باز و هرنیوپلاستی لاپاراسکوپیک. این پژوهش به مقایسة میزان عوارض و عود پس از عمل جراحی فتق اینگوینال به روش باز و لاپاراسکوپی پرداخته است.

روش ها:
این کارآزمایی بالینی در طی یک سال، 80 بیمار توسط دو جراح مورد عمل جراحی فتق اینگوینال به یکی از دو روش باز یا لاپاراسکوپی قرار گرفتند. قبل ازعمل، اطلاعات مربوط به هر بیمار در پرسشنامه ثبت شد. بیماران در دو نوبت، 6 هفته و 6±15 ماه بعد از عمل، از نظر عوارض عمل و عود فتق در درمانگاه جراحی مورد معاینة بالینی قرار گرفتند. داده‌ها توسط آزمون مجذور کای در نرم‌افزار آماری SPSS ویرایش 14 و در سطح معنی‌دار آماری 05/0P< تحلیل شد.

یافته ها:
در این بررسی، عوارضی مانند نورالژی، هماتوم و عفونت در هرنیوپلاستی لاپاراسکوپیک (5%) کم‌تر از هرنیوپلاستی به روش باز (15%) بود (002/0=P). پس از هرنیوپلاستی لاپاراسکوپیک، در 3 نفر از بیماران و پس از هرنیوپلاستی به روش باز، در 5 نفر از بیماران عود دیده شد که این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار نبود.

نتیجه گیری:
در هرنیوپلاستی لاپاراسکوپیک، میزان عوارض، اسکار جراحی و مدت‌زمان احساس‌درد پس از عمل کم‌تر و بازگشت به کار و فعالیت روزانه سریع‌تر می‌باشد؛ ولی میزان عود در دو گروه تفاوتی نداشت. براساس این یافته، پیشنهاد می‌نماییم که از این روش در درمان فتق‌های اینگوینال استفاده شود.

واژگان کلیدی:
فتق، اینگوینال، هرنیوپلاستی لاپاراسکوپیک، هرنیوپلاستی به روش باز

عنوان مقاله [English]

Comparison of Complications and Recurrence of Hernioplasty by Open and Laparascopic Methods

نویسندگان [English]

  • Naser Gholi Safarnezhad
  • Mehdi Fesharaki Zadeh
  • Diana Taheri
  • Sara Afzal Zadeh
چکیده [English]

BACKGROUND:
Inguinal hernia is a common disease specially in men. Hernias have major complications such as incarceration, bowel obstruction, strangulation and even life-threatening problems. Here, all hernias should be treted by surgical operation. Reparation of hernias has two methods: open hernioplasty and laparoscopic hernioplasty. The purpose of this study was to compare the complications and recurrence of hernias after operation by two methods of laparoscopic hernioplasty and open surgery.

METHODS:
In this clinical trial conducted during one year, 80 patients were operated by two surgeons by two methods of laparoscopic and open surgery. Before the operation, the patient’s data were documented in a questionnaire. Patients were visited by their surgeon 6 weeks and at mean 15±6 months after operation in clinic in order to assess the complications and recurrence after surgery. Data were analyzed by SPSS software ver 14 at P<0.05.

FINDINGS:
In this study, complications such as neuralgia, hematoma and infection after laparoscopic hernioplasty were significantly lower than in open surgery (5% vs.15%), respectively, (P=0.008). The recurrence occurred in three cases in laparoscopic hernioplasty and in five cases in open hernioplasty (P=0.139).

CONCLUSION:
The rate of complications, scar and duration of pain after operation was lower and the duration of return to normal activity was faster in laparoscopic hernioplasty via open hernioplasty; but the rate of recurrence had no significant difference between the two groups. We suggest the use of laparascopic hernioplasty in treatment of inguinal hernias.

KEY WORDS:
Hernia, inguinal, laparoscopic hernioplasty, open hernioplasty

دوره 25، شماره 84 - شماره پیاپی 84
فروردین و اردیبهشت 1386
صفحه 64-58
  • تاریخ دریافت: 16 آبان 1389
  • تاریخ بازنگری: 12 فروردین 1402
  • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401