مقایسة میانگین سطح سرمی HBs آنتی‌بادی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 و گروه شاهد به دنبال تزریق واکسن هپاتیت B

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

چکیده

چکیده
افراد مبتلا به دیابت به دلیل انجام آزمایشات مکرر و درمان‌های تزریقی در معرض ابتلا به هپاتیت ویروسی B و C هستند. در مطالعات مختلف در مورد کفایت دوز تزریق شده فعلی واکسن هپاتیت B برای افراد مبتلا به دیابت، به‌ویژه دیابتی‌های نوع 1 ارتباط تولید آنتی‌بادی در پی تزریق واکسن با وضعیت قند خون نیز اختلاف نظر وجود دارد. با توجه به تناقض‌های موجود و خلأ تحقیقاتی در مورد دیابت نوع 2، این مطالعه با هدف تعیین کفایت دوز فعلی واکسیناسیون در افراد دیابتی نوع 2 انجام شد.

روش ها:
در یک مطالعة مداخله‌ای نیمه تجربی، 91 فرد مبتلا به دیابت نوع 2 به همراه 55 فرد غیر دیابتی سالم با همسان‌سازی سن، جنس، نمایة توده بدنی و مصرف دخانیات به طریق غیر احتمالی آسان وارد مطالعه شدند. این افراد از نظر HBs-Ag، HBs-Ab و HBC-Ab منفی بودند. پس از تزریق واکسن هپاتیت B در سه نوبت، سه و شش ماه پس از آخرین نوبت واکسیناسیون، تیتر HBs-Ab و HbA1C اندازه گیری شد.

یافته ها:
بر اساس یافته‌های مطالعه، تیتر HBs-Ab در گروه بیماران دیابتی نوع 2 و غیر دیابتی سالم، سه و شش ماه بعد از واکسیناسیون تفاوت آماری معنی‌داری نداشت. همچنین در گروه بیماران مبتلا به دیابت میانگین تیتر HBs-Ab با میانگین درصد HbA1c ارتباط نظر آماری معنی‌داری نداشت.

نتیجه گیری:
یافته‌های این مطالعه نشان دهنده کفایت برنامه جاری واکسیناسیون علیه هپاتیت B برای ایجاد ایمنی لازم در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 می‌باشد.

واژگان کلیدی:
دیابت نوع 2، هپاتیت B، واکسیناسیون هپاتیت B، HBs-Ab، HbA1c

عنوان مقاله [English]

Comparison of HBs-antibody Serum Levels between Patients with Type 2 Diabetes Mellitus and Controls Following Vaccination against Hepatitis B

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Reza Khademi
  • Masoud Amini
  • Behrouz Ataei
  • Nazila Kasaeyan
  • Zari Nokhodian
  • Parisa Shoaei
چکیده [English]

BACKGROUND:
Diabetic patients are at risk to viral hepatitis. It is reported that vaccination with routine doses is not sufficient for diabetic patients especially those with type I, but there is some controversies. The aim of this study was to the assessment and compare of HBs-Ab titer in type II diabetics and controls after vaccination against hepatitis B.

METHODS:
In a semi-experimental study, 91 patients with type II diabetes mellitus and 55 non diabetic healthy individuals matched in age, sex, body mass index and smoking were selected by simple non-random sampling. The positive cases for HBs-Ag, HBs-Ab and HBc-Ab were excluded. Vaccination against hepatitis B was carried in 3 times (0, 1, 6 month) with a dose of 20 μg. Then, 3 and 6 months after the last dose, Hb-A1C and HBs-Ab were tested. HBs-Ab titers were compared between two groups using Mann-Whitney U test and the correlation between HBs-Ab and Hb-A1C in two groups.

FINDINGS:
Three months after vaccination, both in diabetics and controls, the mean HBs-Ab level was 335.8±275.7 and 420.1±348.4 mIU/ml, and 6 months after vaccination it was 530.7±387.9 and 552.5±410.7 mIU/ml respectively (p>0.05). There was an inverse but non-significant correlation between HB A1C and HBs-Ab in diabetics.

CONCLUSION:
The findings of the current study confirm that the routine vaccination is sufficient for patients with type II diabetes.

KEY WORDS:
Type 2 diabetes mellitus, hepatitis B, vaccination against HBV, HBs-Ab, HB A1C