تعیین ارتباط کارسینوم‌ های سلول سنگفرشی و سلول بازال پوست با عفونت سیتومگالو ویروس با استفاده از تکنیک ایمونوهیستوشیمی

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

چکیده

چکیده
سرطان سلول سنگفرشی پوست (SCC) قدرت تهاجم و متاستاز بالایی دارد. سرطان سلول بازال پوست (BCC) نیز شایع‌ترین نوع سرطان پوست است. این بدخیمی‌ها علاوه ‌بر شیوع به نسبت بالا در افراد میانسال و سالمند، شانس عود بالایی نیز دارند. در برخی از مطالعات، ارتباط این تومورها با سیتومگالو ویروس (CMV) نشان داده شده است. هدف مطالعة حاضر، تعیین فراوانی عفونت CMV در کانسرهای پوستی بود.

روش ها:
در این مطالعة مقطعی، 60 بلوک پارافینی مربوط به این ضایعات SCC و BCC و بلوک‌های مربوط به حواشی سالم آن‌ها جمع‌آوری گردید. سپس بلوک‌ها برش داده‌شد و مراحل مربوط به رنگ‌آمیزی ایمونوهیستوشیمی (IHC) ویژه ویروس سایتومگال بر روی اسلاید تهیه شده از بلوک‌های مزبور صورت گرفت؛ در مرحلة آخر، اسلایدها در کنار کنترل مثبت با میکروسکوپ نوری مشاهده گردیدند.

یافته ها:
از 30 مورد نمونه SCC، 4 مورد (3/13%) دارای CMV بودند و حاشیة سالم ضایعه در 1 مورد از نمونه‌های CMV منفی نیز دارای آلودگی ویروسی بود. در 30 مورد نمونة BCC، 2 مورد (7/6%) محتوی CMV بود و حاشیة سالم ضایعه در هیچ ‌مورد از نمونه‌های آلوده با CMV از نظر درگیری با ویروس مثبت نبود. تفاوت معنی‌دار بین فراوانی ابتلای به CMV در دو کانسر پوستی مذکور و عدم ابتلا به آن یافت نشد.

نتیجه گیری:
یافته‌های مطالعة حاضر ارتباط ویروس سیتومگال با سرطان‌های سلول سنگفرشی و سلول بازال پوست را تأیید نمی‌کند.

واژگان کلیدی:
کارسینوم سلول سنگفرشی (SCC) و کارسینوم سلول بازال (BCC)، یسیتومگالوویروس (CMV)، ایمونو هیستوشیمی (IHC)

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Relationship between Cytomegalovirus Infection and Skin Squamous Cell Carcinoma and Basal Cell Carcinoma by Using IHC Technique

نویسندگان [English]

  • Behnaz Dibaei Nia
  • Mojgan Mokhtari
  • Parvin Rajabi
چکیده [English]

BACKGROUND:
Skin squamous cell carcinoma (SCC) has high potency for aggression and metastasis; Basal cell carcinoma (BCC) is the most common form of skin cancers. These tumors are highly prevalent in middle-aged and old persons and have a high recurrence risk. Few studies showed the relationship between these tumors and cytomegalovirus (CMV). The objective of this study was to assess the prevalence of CMV infection in these skin cancers.

METHODS:
In this cross-sectional study, 60 paraffin embedded tissues including 30 SCC and 30 BCC blocks with non-involved margins were collected. Then slides were prepared by cytomegalovirus specified immunohistochemical staining. They were compared with positive control case under light microscope.

FINDINGS:
From 30 SCC cases, 4 cases (13.3%) and 1 margin from non-involved cases were positive for CMV. From 30 BCC cases, 2 cases (6.7%) ,but no margin, were positive for CMV. There was no statistically significant difference in the prevalence of CMV infection according to histological grade, age, site of lesion or margins.

CONCLUSION:
The findings of this study do not support the association of CMV infection with SCC and BCC.

KEY WORDS:
Squamous cell carcinoma, basal cell carcinoma, cytomegalovirus, immunohistochemistry

دوره 25، شماره 84 - شماره پیاپی 84
فروردین و اردیبهشت 1386
صفحه 78-72
  • تاریخ دریافت: 16 آبان 1389
  • تاریخ بازنگری: 06 فروردین 1402
  • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401