تأثیر الیاف ضدمیکروبی بر سویه‌های مقاوم استافیلوکوک جدا شده از زخم

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

چکیده

چکیده
نیازهای بیماران می‌تواند از طریق کاربرد الیاف دارای خاصیت ضدمیکروبی، به منظور مراقبت از زخم‌ها و پیشگیری از بروز زخم‌های مزمن، برآورده شود. در همین راستا در این تحقیق فعالیت ضدمیکروبی نوع خاصی از این الیاف مورد بررسی قرار گرفته است.

روش ها:
در این پژوهش، الیاف ضد میکروب تولیدی کارخانه پلی‌اکریل اصفهان، قبل و بعد از عملیات شستشو بر روی سه سویه استافیلوکوکوس اورئوس و یک سویه استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس مقاوم و یک سویه استافیلوکوکوس اورئوس شاخص (ATCC 6538P=PTCC 1112) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. ابتدا حساسیت سویه‌های مورد نظر نسبت به اثر مهارکنندگی ماده خالص ضد میکروبی ثابت شد و حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) آنها نیز تعیین گردید. در مرحله بعد توسط روش شیک فلاسک تأثیر فعالیت ضدمیکروبی الیاف فوق قبل و بعد از عملیات شستشو، بر روی این سویه‌ها، مورد بررسی قرار گرفت. اثر ماده آنتی‌باکتریال خالص الیاف با آنتی بیوتیک پنی‌سیلین G که به عنوان اولین انتخاب آنتی‌بیوتیکی در درمان عفونت‌های ناشی از استافیلوکوک‌ها تجویز می شود، نیز مقایسه گردید.

یافته ها:
الیاف ضد میکروبی با 30%، 60% و 100% ماده ضدمیکروبی بر روی سویه‌های استافیلوکوکوس پس از 24 ساعت مؤثر بود. همچنین با وجود MIC بالای پنی‌سیلینG بر روی این باکتری‌ها ( 32-64 µg/ml )، ماده آنتی‌باکتریال خالص الیاف ضدمیکروبی با MIC در حد 10-4 µl/mlرشد باکتری‌ها را مهار نمود.

نتیجه گیری:
یافته‌های پژوهش حاضر، فعالیت ضدمیکروبی الیاف مورد بررسی در پیشگیری و کنترل عفونت‌های بیمارستانی ناشی از استافیلوکوکها را مورد تأیید قرار داده و امید است کاربرد بالینی آن‌ها در آینده نزدیک و بعد از مطالعات بالینی موفق، فراهم شود.

واژگان کلیدی:
الیاف ضدمیکروبی، استافیلوکوکوس اورئوس، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، حداقل غلظت بازدارنده (MIC)، حداقل غلظت کشنده (MBC).

عنوان مقاله [English]

Effect of Antimicrobial Fibers on the Resistant Strains of Staphylococcus Isolated from Wounds

نویسندگان [English]

  • Ruha Kasra Kermanshahi
  • Leila Ghzi Asgar
چکیده [English]

BACKGROUND:
Some needs of patients can be provided by application of antimicrobial fibers in fabrics preparation. The aim of this study was to assess the antimicrobial effect of a particular kind of these fibers.

METHODS:
The antimicrobial fibers were produced by Isfahan Poly Acryl company. We studied three resistant Staphylococcus aureus strains, one Staphylococcus epidermidis strain and one standard Staphylococcus aureus strain (ATCC6538p=PTCC1112).
At first sensitivity of sample strains to the controlling effect of pure antimicrobial agent was proved, and then their MIC was determined with agar dilution method. In the next stage, the effect of antibacterial activity of antibacterial fibers on these strains was studied before and after washing. The effect of antimicrobial pure agent of fibers was compared with the effect of penicillin G as the first selected antibiotic for treatment of Staphylococcus originated infections.

FINDINGS:
Antimicrobial fibers containing 30%, 60% and 100% antimicrobial agent had significant effects on Staphylococcus strains after 24 hours. In spite of the high MIC of penicillin G on these bacteria (32-64 µg/ml), the antibacterial pure agent of fibers with a MIC about 10-4 µl/ml inhibited the bacteria growth.

CONCLUSION:
The results confirmed the antibacterial activity of examined fibers in preventing and controlling nosocomial infections resulted from Staphylococcus sp. We hope that clinical trial in the near future would provide the possibility of using these fibers in clinical experiences.

KEY WORDS:
Antimicrobial Fibers, Staphylococcus Aureus, Staphylococcus Epidermidis, Minimal Inhibitory Concentration (MIC); Minimal Bactericidal Concentration (MBC)