مصرف سیگار یا فشار خون، کدامیک در الگوی درگیری بیماری عروق کرونر زودرس، مهم‌تراست؟

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

چکیده

چکیده:
کشیدن سیگار و فشار خون بالا، هر دو از جمله عوامل خطرزای اصلی برای آترواسکلروز زودرس هستند. در حال حاضر، اطلاعی راجع به اثر این دو عامل خطرزا روی الگوی گرفتاری عروق کرونر و نیز عملکرد بطن چپ (LVEF) در آنژیوگرافی بیماران جوان با بیماری عروق کرونر در دست نیست. در این مطالعه، اثر کشیدن سیگار و فشار خون بالا روی آنژیوگرافی بیماران جوان با آترواسکلروز زودرس مورد بررسی قرار گرفت.

روش ها:
این مطالعه، 240 بیمار با سن زیر 45 سال (سیگاری یا فشار خونی) را شامل می شد که با تشخیص سندرم کرونری حاد تحت آنژیوگرافی کرونری قرار گرفته اند. تعداد و نوع گرفتاری عروق و همچنین عملکرد بطن چپ در هر دو گروه بیماران با استفاده از رگرسیون لجستیک بررسی شد.

یافته ها:
تعداد 24 بیمار، هم فشارخون بالا و هم مصرف سیگار داشتند که از مطالعه حذف شدند. از 216 بیمار، 142 نفر (7/65%) سیگاری بودند و 74 نفر (4/33%) فشار خون بالا داشتند. گرفتاری شریان کرونر نزولی چپ (LAD) در بیماران جوان سیگاری شایع‌تر بود؛ همچنین این بیماران عملکرد پایین تر بطن چپ (28/2%) ( LVEF)، نسبت به بیماران جوان فشارخونی (6/17%) داشتند (005/0> P).

نتیجه گیری:
این مطالعه نشان داد که مصرف سیگار نسبت به فشار خون بالا عامل خطرزای شایع‌تری برای بیماری عروق کرونر در بالغین جوان است؛ نیز، بیماران جوان سیگاری بیشتر گرفتاری LAD و نیز LVEF پایین تری نسبت به بیماران جوان فشار خونی داشتند. مطالعه فعلی در زمینه تعدیل عوامل خطرزا برای بیماری زودرس عروق کرونر، خطر مصرف دخانیات در بیماران جوان را گوشزد می‌کند.

واژگان کلیدی:
مصرف سیگار، فشار خون بالا، بیماری عروق کرونر زودرس

عنوان مقاله [English]

Smoking or High Blood Pressure, Which one is more Important in Premature Coronary ArteryDisease?

نویسندگان [English]

  • Khatereh Separham
  • Hasan Shemirani
چکیده [English]

BACKGROUND:
Cigarette smoking and hypertension (HTN), are both major risk factors for premature atherosclerosis. Currently, limited information is available from the effect of these risk factors on the Pattern of vessel involvement and also on the left ventricular ejection fraction (LVEF) at coronary angiography. Our study compared their effects on angiography of patients with premature atherosclerosis.

METHODS:
The study included 240 consecutive patients, under age of 45 years old, cigarette smoker or hypertensive hospitalized with a diagnosis of acute coronary syndrome. These patients underwent coronary angiography. Number and type of vessel involvement and also LVEF were studied. Logistic regression was used for data analysis.

FINDINGS:
Of patients, 24 were both smoker and hypertensive, and were excluded from this study. In addition, 142 of 216 patients (65.7%) were smoker and 74 (33.4%) were hypertensive. Left anterior descending coronary artery (LAD) involvement was more common in smoker young patient and low LVEF was more common in these patients compared with hypertensive young patients (28.2% versus 17.6%, respectively).

CONCLUSION:
Our findings indicate that smoking is more prevalent risk factor for premature coronary artery disease. Smoking has a significant effect on the pattern of vessel involvement and LVEF at coronary angiography of young patients. Our study emphasized on the importance of modifying in young active population.

KEY WORDS:
Smoking, hypertension, premature coronary artery disease.