بررسی نتایج درمان جراحی کندگی قدیمی لیگامان متقاطع خلفی زانو

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

چکیده

چکیده
بازسازی (reconstruction) لیگامان متقاطع خلفی زانو، هم چنان درمان اصلی کندگی‌های قدیمی این لیگامان می‌باشد؛ اما این درمان، عوارض بسیار و روش جراحی دشوار داشته، در عین حال نتایج طولانی مدت آن امیدوارکننده نیست. مطالعة فعلی برای اولین بار، روش درمانی ثابت کردن کندگی قدیمی لیگامان متقاطع خلفی را مورد بررسی قرار داده است.

روش ها:
این کارآزمایی بالینی در سال‌های 1384-1381 در اصفهان با نمونه‌گیری به روش آسان انجام شد. در مجموع، 15 بیمار با شکایت از علایم کندگی قدیمی لیگامان متقاطع خلفی زانو و داشتن لقی درجه III در معاینه بالینی، در این مطالعه بررسی شدند. نتایج با استفاده از آزمون مجذور کای تحلیل شد.

یافته ها:
اختلاف توزیع فراوانی بی ثباتی زانو قبل و بعد از عمل، در دو حالت 30 و 90 درجه در هر دو حالت و نیز تفاوت توزیع فراوانی میزان درد در هنگام راه رفتن و بالا رفتن از پله ، قبل و بعد از عمل جراحی، همچنین اختلاف فراوانی نسبی خالی کردن زانو، قبل و بعد از عمل جراحی معنی دار بود (001/0 >P ).

نتیجه گیری:
در بیماران این مطالعه، درجة ناپایداری به I رسید و میزان رضایت بیماران 100% بود. با توجه برابری ارزش درمانی این روش با روشهای رایج و در عین حال روش ساده‌تر و عوارض جانبی کمتر آن، توصیه می شود در موارد کندگی قدیمی لیگامان متقاطع خلفی از آن استفاده‌شود. مطالعات بیشتر جهت مقایسه طولانی مدت این روش با روش بازسازی رایج بیماران پیشنهاد می‌شود.

واژگان کلیدی:
کندگی قدیمی لیگامان متقاطع خلفی زانو، ثابت کردن، بازسازی لیگامان متقاطع خلفی

عنوان مقاله [English]

Results of Old Posterior Crutiate Ligament (PCL) Avulsion Fixation of Knee in St. Al-zahra Hospital

نویسندگان [English]

  • Khalil Allah Nazem
  • Beheshteh Padidar
  • Masoud Samavarchi Tehrani
  • Vahid Nourian
چکیده [English]

BACKGROUND:
Many references recommend reconstruction surgical method, for treatment of old posterior crutiate ligament avulsion (PCL), in spite of its adverse side effects, difficult surgical procedure and poor long term results. This study was conducted for the first time designed to determine the results of the treatment of the old PCL avulsion by open reduction and fixation.

METHODS:
We tried to determine the efficacy of old PCL avulsion fixation, during a clinical trial with non-randomized sampling, on 15 patients. All patients had giving way instability, pain while climbing and pain while long walking; and had grade III PDT in physical examination. Data were analyzed by using Chi square test.

FINDINGS:
The frequency of knee instability before and after operation, in 30 and 90 degree flexion, had significant difference (P<0.001). Giving way, had significant difference before and after operation as well, (P<0.001). The frequency of pain while walking and climbing, also had significant difference (P<0.001).

CONCLUSION:
In the 15 patients who underwent PCL fixation, the grade of instability reduced to grade I. As therapeutic value of this method is the same as current renewal methods besides its easier procedure and less side effects, so it is recommended to use it necessarily in old PCL. Further studies with larger sample size and prolonged follow up are recommended.

KEY WORDS:
Old posterior crutiate ligament, avulsion, fixation, reconstruction