تغییرات اندکس مقاومتی در شرایین کاروتید مشترک در بیماران با تنگی شدید شریان کاروتید داخلی

نوع مقاله : Case Report

نویسندگان

چکیده

مقدمه:
امروزه سونوگرافی داپلکس (Duplex) برای غربال‌گری و ارزیابی قبل از جراحی شرایین کاروتید در خیلی از مراکز به طور کامل جایگزین آنژیوگرافی کاروتید شده است. هدف از این مطالعه ارزیابی تغییرات اندکس مقاومتی (Resistivity Index-RI) در شرایین کاروتید مشترک در بیماران با تنگی شدید یا انسداد شریان کاروتید داخلی می‌باشد.

روش ها:
تعداد 16 بیمار با تنگی شدید یا انسداد شریان کاروتید داخلی در مدت 12 ماه با سونوگرافی داپلکس تحت بررسی قرار گرفتند.

یافته ها:
متوسط سن بیماران 67/7±37/73 سال بود، RI در شریان کاروتید مشترک در سمت دارای تنگی 03/0±85/0 و در سمت مقابل 04/0±74/0 بود (05/0p

عنوان مقاله [English]

Resistivity Index in Common Carotid Arteries in Patients with Sever Internal Carotid Stenosis

نویسندگان [English]

  • Abul Hassan Shakeri Bavil
  • Moslem Shakeri Bavil
چکیده [English]

BACKGROUND:
Nowadays, duplex ultrasonography is used both for screening and for preoperative assessment of carotid arteries and has in many institutions completely replaced carotid angiography for the latter purpose. The study aimed to identify resistivity index abnormalities in common carotid arteries in patients with occluded or severely stenosed internal carotid artery.

METHODS:
16 patients with severe (>70%) internal carotid artery stenosis or occlusion were studied by Duplex ultrasonography for a period of 12 months.

FINDINGS:
The mean age was 73.37±7.67 years. Resistivity index in common carotid artery was 0.85±0.03 on stenotic side compared with 0.74±0.04 on contralateral side (p<0.05). There was no side deference regarding flow velocities.

CONCLUSION:
In patients with occluded or severly stenosed internal carotid artery, compensatory vasodilatation occurs in same side in cerebral vessels and this is too significant to result in decrease of resistivity index on the contralateral common carotid artery.

KEY WORDS:
Duplex ultrasonography, resistivity index, peak systolic velocity