دوره و شماره: دوره 25، شماره 86، مهر و آبان 1386 
میانگین سن بلوغ در دختران دانش آموز در شهر اصفهان

صفحه 8-1

مهدی سالک اردستانی؛ نوشین رستم پور؛ مهین هاشمی پور؛ سید محسن حسینی؛ محمدحسن مؤدب؛ حسام حسن زاده کاشانی؛ پونه معمار اردستانی؛ حسین نژادنیک؛ زهرا عبد یزدان


ارزیابی نورون‌زایی سلول‌های بنیادی عصبی با استفاده از فلوسیتومتری و مقایسه‌ی آن با روش شمارش دستی

صفحه 18-9

حسن آذری؛ محمد قاسم گل محمدی؛ ابراهیم اسفندیاری؛ محمد مردانی؛ برنت آلان رینولدز


اولین درمان استریوتاکتیک رادیوسرجری با شتاب‌دهنده‌ی خطی در ایران

صفحه 29-19

علی‌رضا خوش‌بین خوش‌نظر؛ سید محمد تقی بحرینی طوسی؛ عبدالرضا هاشمیان؛ رهام سالک


عفونت هپاتیت A در جمعیت بالای 6 سال استان اصفهان: یک مطالعه‌ی جمعیت‌نگر

صفحه 53-46

بهروز عطائی؛ زری نخودیان؛ عباسعلی جوادی؛ نازیلا کسائیان؛ زیبا فرج زادگان؛ پریسا شعاعی؛ پیمان ادیبی


سطح استرس ذهنی در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد

صفحه 61-54

سعید حمیدی زاده؛ مزدک خلیلی؛ محمد رحیمی؛ حسینعلی مهرعلیان؛ جعفر مقدسی


ارتباط لکوستیوز با نارسایی قلبی در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد

صفحه 69-62

رحیمه اسکندریان؛ راهب قربانی؛ مجتبی ملک؛ زهرا عسگری؛ محسن دارابیان؛ مهرداد زحمت کش


مقایسه‌ی میزان خونریزی جنینی - مادری در زایمان طبیعی نسبت به سزارین

صفحه 86-79

سیما کدخدایان؛ صدیقه آیتی؛ مهرانگیز راوریان؛ محمد خواجه دلوئی


سوفل قلبی، بی آزار یا پاتولژیک

صفحه 105-101

عبد الرسول نیک یار؛ زهرا نیک یار؛ هادی نیک یار