اثر استفاده از آرد جو دو سر در نان بر کاهش قند و کلسترول خون

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

چکیده

مقدمه:
نان بخش مهمی از جیره‌ی غذای مردم ایران را تشکیل می‌دهد؛ یولاف منبع خوبی از نظر پروتئین با ارزش تغذیه‌ای بالاست که در تهیه‌ی نان مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مطالعه با در نظر گرفتن اثر فیبرهای رژیمی به ویژه فیبرهای موجود در یولاف بر سلامت تغذیه‌ی انسان، اثر نان تهیه شده از آرد یولاف و آرد گندم بر کاهش قند، کلسترول، تری‌گلیسرید، HDLو LDL خون را مورد بررسی قرار داد.

روش ها:
از میان پرونده‌های بهداری دانشگاه صنعتی اصفهان افراد دارای قند و کلسترول و یا تری‌گلیسیرید بیشتر از معمول انتخاب شدند که 21 نفر از آنان شرایط شرکت در مطالعه را پذیرفتند. برای تهیه نان یولاف و گندم از آرد کامل یولاف رقم کانادایی کالیبر (Calibre) به نسبت 25 درصد و آرد گندم رقم روشن با درجه‌ی استخراج 78 درصد به نسبت 75 درصد استفاده شد. برای آماده‌سازی آرد یولاف، یولاف پوست‌گیری نشده به مدت 20 دقیقه در دمای °c75 حرارت داده شد تا عمل پوست‌گیری راحت‌تر صورت گیرد. سپس آنزیم‌بری یولاف در دمای °c100 به مدت یک ساعت صورت گرفت. عمل آنزیم‌بری برای جلوگیری از تلخ‌شدن آرد یولاف انجام شد. آرد کامل یولاف برای تولید نان مورد استفاده قرار گرفت. نان تولید شده به مدت 15 روز هر روز سه وعده و هر وعده 150 گرم به جای مصرف نان معمول در جیره‌ی غذایی افراد مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌ی خون داوطلبان قبل از مصرف نان، 10 روز و 15 روز پس از مصرف نان گرفته شد و خصوصیات قند ناشتا، کلسترول، تری‌گلیسرید، LDL و HDL تعیین گردید. نتایج به دست آمده مورد تحلیل آماری قرار گرفت.

یافته ها:
مصرف نان یولاف (25 درصد آرد کامل یولاف و 75 درصد آرد 87 درصد استحصال گندم) موجب کاهش قند، کلسترول، HDL و LDL خون مصرف‌کنندگان نان شده است و اختلاف معنی‌داری در سطح یک درصد بین این خصوصیات خون قبل از مصرف و پس از 15 روز مصرف نان وجود داشت. نتایج نشان داد که مصرف نان یولاف اثر معنی‌داری از نظر آماری بر مقدار تری‌گلیسیرید خون افراد مصرف کننده نداشته است. البته مقدار تری گلیسرید خون این افراد پس از مصرف نان کم‌تر از قبل از مصرف آن بود.

نتیجه گیری:
مصرف نان یولاف موجب کاهش قند، کلسترول، HDL و LDL خون مصرف‌کنندگان نان می‌شود.

واژگان کلیدی:
نان یولاف، قند خون، کلسترول، LDL و HDL

عنوان مقاله [English]

Effect of Oat Bread Consumption on Blood Sugar and Blood Cholesterol

نویسندگان [English]

  • Mohammad Shahedi
  • Mohammad Fazilati
چکیده [English]

BACKGROUND:
A great attention has been made by fortification of bread with oat diet fibers. Oat fibers are known as a lowering substance of blood sugar, cholesterol, triglyceride, HDL and LDL.

METHODS:
In this study 25 percent of wheat flour was replaced with oat flour to produce oat wheat bread and to investigate the effect of oat bread consumption on blood sugar, cholesterol, triglyceride, HDL and LDL. The extraction rate of Roshan variety wheat flour used in this study was 78 percent. Oat flour was prepared by milling of Caliber variety oat. To facilitate dehulling oat kernels was preheated at 75ºC for 20 minutes. Dehulled kernels were heated at 100ºC for 1 hour period to prevent enzyme activity and bitterness taste of oat flour. Baked oat bread was consumed by 21 volunteers with high blood sugar or high blood cholesterol. The amount of consumption was 150 grams bread per day with normal three daily meals during 15 days period. Blood samples were taken from volunteers before and 10 and 15 days after bread consumption, and fasting glucose, cholesterol, LDL and HDL of the samples were measured.

FINDINGS:
The results showed that the fasting blood sugar, cholesterol, LDL and HDL of oat bread consumers significantly lower than the time before oat bread consumption. It showed also that blood triglyceride of consumer blood samples was not different with those before bread consumption, statistically.

CONCLUSION:
25 percent oat flour bread reduced fasting blood sugar, cholesterol, LDL and HDL.

KEY WORDS:
Oat bread, blood sugar, cholesterol, HDL, LDL