ظرفیت نرولوژیک و تطابقی نوزادان پس از عمل سزارین با تیوپنتال سدیم حین القای بیهوشی

نوع مقاله : Case Report

نویسندگان

چکیده

مقدمه:
ظرفیت تطابقی و عصبی Neurologic and Adaptive Capacity Score) یا NACS) نوزاد، یک نمره‌بندی برای ارزیابی تأثیر داروهای مصرفی مادر بر نوزاد است. هدف از مطالعه‌ی حاضر تعیین نمره NACS پس از القای بیهوشی با تیوپنتال سدیم است.

روش ها:
این مطالعه‌ی آینده‌نگر بر روی 76 بیمار تحت عمل انتخابی سزارین انجام شد؛ بیهوشی با استفاده از تیوپنتال سدیم (mg/kg 4) و سوکسینیل کولین (mg/kg 5/1) القا گردید و با هالوتان و مخلوط 50/50 از گازهای N2O و O2 ادامه یافت. مایع درمانی و داروهای تجویزی در همه‌ی بیماران یکسان بود. آپگار دقیقه‌ی اول و پنجم و NACS 15دقیقه، 2 و 24 ساعت پس از تولد در تمام نوزادان ثبت شد.

یافته ها:
11 نوزاد (4/14%) دارای 34≥NACS در 15 دقیقه پس از تولد بودند. تنها 2 نوزاد 2 ساعت پس از تولد 34≥NACS داشتند. هیچ‌کدام از نوزادان 24 ساعت پس از تولد 34≥NACS نداشتند. بیشترین فراوانی نمره‌ی NACS در تمام زمان‌ها از 38 تا 40 بود. در تمام زمان‌ها تفاوت معنی‌داری از نظر NACS وجود داشت (0001/0=p).

نتیجه گیری:
در مورد NACS و آپگار با تیوپنتال سدیم، از نظر بالینی تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. بین NACS و آپگار در همه زمان‌ها رابطه مستقیم وجود داشت.

واژگان کلیدی:
NACS، تیوپنتال سدیم، آپگار، القای بیهوشی، سزارین

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Neurologic and Adaptive Capacity Score after Induction with Thiopental in Cesarean Section

نویسندگان [English]

  • Mitra Jabalameli
  • Hajar Barati
  • Sharareh Taheri
چکیده [English]

BACKGROUND:
The neurologic and adaptive capacity score (NACS) is a multi-item scale to measure the effects of intrapartum drugs on the neonate. The purpose of this study was to assess NACS after induction with thiopental.

METHODS:
In this prospective study, for 76 elective cesarean section parturient, anesthesia induced with thiopental 4 mg/kg, succinyl choline 1.5 mg/kg and maintained with halothane and N2O/O2 (50/50). Iv fluids and all drugs administration were similar in all patients. Apgar (1th, 5th) and NACS were checked 15 minutes, 2 and 24 hours after birth.

FINDINGS:
Eleven neonates (%14/4) had NACS≤34, 15 minutes after birth. Only two neonates had NACS≤34, 2 hours after birth. None of them had no NACS≤34, 24 hours after birth. There was significant difference for NACS in all 3 times (p=0.0001). The most frequency of NACS was 38-40 in all the times.

CONCLUSION:
There was no significant changes in neuro adaptive and Apgar scores clinically.
There was direct correlation between NACS and Apgar in all the times.

KEY WORDS:
NACS, thiopental, Apgar, induction, cesarean