میانگین سن بلوغ در دختران دانش آموز در شهر اصفهان

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

چکیده

مقدمه:
در دسترس داشتن یک مرجع بومی، جدید و قابل اعتماد برای دانستن سن مراحل مختلف بلوغ به منظور تعیین زودرس یا دیررس بودن آن، در هر جامعه‌ای ضروری می‌باشد؛ چرا که عوامل جغرافیایی، نژادی، تغذیه و وضعیت اجتماعی- اقتصادی در سن شروع بلوغ مؤثر است. مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین سن مراحل مختلف بلوغ در دختران شهر اصفهان انجام شد.

روش ها:
این مطالعه‌ی مقطعی با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی چند مرحله‌ای در سال 85-84 در 3204 دانش‌آموز دختر ۱۷-۵/۵ ساله در شهر اصفهان انجام شد. مراحل مختلف بلوغ از طریق مشاهده و معاینه توسط متخصص غدد کودکان بر اساس جدول تانر ثبت گردید. قد، وزن و ضخامت چین پوستی اندازه‌گیری و ثبت شد. در صورت رخ‌دادن منارک، سن منارک نیز ثبت گردید. سپس با استفاده از آزمون آماری covariance تفاوت این شاخص‌ها با مراحل مختلف بلوغ محاسبه گردید.

یافته ها:
میانگین و انحراف معیار سن تلارک 37/1±46/10، پوبارک 30/1±15/11 و منارک 15/1±56/12 سال بود. ارتباط معنی‌داری بین مراحل مختلف بلوغ با شاخص توده‌ی بدنی و ضخامت چین پوستی مشاهده شد (01/0p

عنوان مقاله [English]

Age of Puberty in School-age Girls Living in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Mehdi Salek Ardestani
  • Noushin Rostampour
  • Mahin Hashemipour
  • Mohsen Hosseini
  • Mohammad Hassan Moaddab
  • Hesam Hassanzadeh Kashani
  • Pouneh Memar Ardestani
  • Hossein Nejadnik
  • Zahra Abdeyazdan
چکیده [English]

BACKGROUND:
Due to geographical, racial, nutritional and socio-economical effective factors in pubertal age, assessment of pubertal stages should always be based on native, up-to-date and reliable references data from the same background population. This study is conducted to determine the age of different pubertal stages in school-age girls of Isfahan.

METHODS:
This was a cross-sectional study of 5.5 to 17 years-old girls of Isfahan among 3204 population in 2006. The data was collected through the multistage cluster probability sampling basis. Pediatric endocrinologist evaluated pubertal stages by inspection and palpation according to Tanner staging. Weight, height and skin fold thickness were measured and recorded. The subjects were asked about menarche occurrence and the age of its onset if there is any. The difference between mentioned factors and different pubertal stages were calculated and analyzed by Covariance statistical estimation.

FINDINGS:
The mean age and standard deviation of thelarche, pubarche and menarche was 10.46±1/37, 11.15±1/30 and 12.56±1/15 year, respectively. Different pubertal stages have a significant relation to BMI and skin fold thickness (p<0.01). In the population under study, the puberty onset is considered sooner than 7.72 years-old as precoious puberty and later than 13.8 year-old as delayed puberty.

CONCLUSION:
It is concluded that thelarche and menarche age in girls living in Isfahan is higher than some other countries like USA, whereas menarcheal age is the same as other studies in Iran.

KEY WORDS:
Puberty, thelarche, pubarche, menarche