سطح استرس ذهنی در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

چکیده

مقدمه:
استرس ذهنی که به عنوان یک عامل ایجاد کننده‌ی بیماری‌های عروق کرونر در نظر گرفته می‌شود، بهبودی این بیماران را به تأخیر انداخته، باعث تشدید بیماری و ایجاد عوارض ناشی از آن می‌شود؛ ولی از آن جایی که هنوز این ارتباط به اثبات نرسیده است، ما بر آن شدیم تا در این مطالعه به بررسی همزمانی استرس و بروز حمله حاد انفارکتوس میوکارد بپردازیم.

روش ها:
این مطالعه‌ی مورد- شاهدی در سال‌های 86 -1385 در مراکز درمانی شهر بروجن انجام شد. 50 نفر با سابقه‌ی مثبت بیماری عروق کرونر که به تازگی به انفارکتوس حاد میوکارد مبتلا شده بودند و در الکتروکاردیگرافی آنها بالا رفتن قطعه‌ی ST مشاهده می‌شد، به عنوان افراد گروه آزمون در مطالعه قرار گرفتند و با50 نفر گروه شاهد مقایسه شدند؛ افراد گروه شاهد با وجود سابقه‌ی مثبت بیماری عروق کرونر، به بیماری انفارکتوس حاد میوکارد مبتلا نشده، جهت پی‌گیری درمان بیماری خود به کلینیک و یا مطب مراجعه می‌نمودند. این دو گروه، از نظر مواجهه با استرس ذهنی، در طی یک ماه گذشته، مورد مقایسه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این مطالعه، پرسش‌نامه‌ی اطلاعات دموگرافیک و بیماری و پرسش‌نامه‌ی سنجش استرس ذهنی-عملکردیSubjective Stress Functional Classification (SS_FC) بود.

یافته ها:
در مجموع، 9/78 درصد از گروه آزمون، استرس ذهنی بالایی (درجه 3 و 4) را تجربه کرده بودند و این در حالی بود که فقط 3/29 درصد از افراد گروه شاهد دارای استرس ذهنی بالایی بودند (05/0.(p <

نتیجه گیری:
با توجه به این‌که در طی مدت یک ماه قبل از بروز حمله حاد انفارکتوس میوکارد، بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر در گروه آزمون، دارای استرس ذهنی بیشتری نسبت به گروه شاهد بودند این امر می‌تواند نشان دهنده‌ی ارتباط استرس و ابتلای به انفارکتوس قلبی باشد.

واژگان کلیدی:
استرس، سکته‌ی قلبی حاد، بیماری عروق کرونر

عنوان مقاله [English]

The Subjective Functional Stress Level in Patients with Acute Myocardial Infarction

نویسندگان [English]

  • Saeid Hamidizadeh
  • Mazdak Khalili
  • Mohammad Rahimi
  • Hossein Ali Mehralyan
  • Jafar Moghaddsi
چکیده [English]

BACKGROUND:
Mental stress is considered to be a precipitating factor for acute coronary events. Mental stress delays rehabilitation in patients and may increase the complications of coronary events. We aimed to assess the association of subjective or perceived mental stress with the occurrence of acute coronary events.

METHODS:
This prospective case-control study was carried out in Borojen health centers in 2006-2007. Fifty hospitalized patients with acute myocardial infarction and ST elevation on electrocardiogram were enrolled as cases; unmatched controls were enrolled from amongst patients with coronary artery disease without recent acute coronary events. Equipments for data collection were client’s demographic questionnaire and subjective stress functional classification (SS_FC) questionnaire.

FINDINGS:
Overall, 78.9% of cases with acute myocardial infarction had high-levels of stress (class III and IV), whereas 29.3% of controls reported high stress levels during the same period (p<0.001).

CONCLUSION:
Considering that patients with myocardial infarction reported a higher stress level during the month preceeding the acute coronary events than controls did, stress might be associated with coronary events.

KEY WORDS:
Subjective stress, acute myocardial infarction, coronary artery disease