بررسی اثرات L-آرژینین بر سطح لیپیدهای سرمی در حیوانات هیپرکلسترولمیک و فعالیت آنتی‎اکسیدانی آن در مطالعات In Vitro

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

چکیده

مقدمه:
آنتی‎اکسیدان‌ها نقش مهمی در مهار رادیکال‌های آزاد و حفاظت در برابر بیماری‌های دژنراتیو نشان داده‎‎اند. مطالعات قبلی حاکی از نقش آنتی‎اکسیدانی بعضی از اسیدهای آمینه بوده است. این مطالعه با هدف بررسی اثر L-آرژینین بر غلظت لیپیدهای سرم و میزان پراکسیداسیون لیپیدها در حیوانات هیپرکلسترولمیک و همچنین تعیین فعالیت آنتی‎اکسیدانی این اسید آمینه به صورت In vitro انجام گرفت.

روش ها:
تعداد 15 عدد خرگوش سفید از جنس نر (با وزن 5/1-1 کیلوگرم) انتخاب و پس از طی دو هفته دریافت رژیم پایه به طور تصادفی به سه گروه پنج تایی شامل گروه شاهد طبیعی، گروه شاهد هیپرکلسترولمیک و گروه هیپرکلسترولمیک تحت درمان با L-آرژینین تقسیم شدند. حیوانات به مدت 12 هفته تحت رژیم غذایی خاص قرار گرفته، پس از پایان دوره، میزان کلسترول تام، تری‎گلیسرید، کلسترول لیپوپروتئین با دانسیته‌ی پایین (LDL-C)، کلسترول لیپوپروتئین با دانسیته‌ی بالا (HDL-C)، ظرفیت آنتی‎اکسیدانی (AC)، مالون‎دی‏‎آلدئید (MDA) و دی‎ان‎های کونژوگه (CDs) در نمونه‎های سرمی اندازه‎گیری شد. اثر آنتی‎اکسیدانی غلظت‎های مختلف L-آرژینین به صورت In vitro با استفاده از سیستم اریتروسیت انسانی و هپاتوسیت تهیه شده از کبد رت نیز بررسی گردید.

یافته ها:
میانگین غلظت‎های کلسترول تام، تری‎گلیسرید، LDL-C، MDA، CDs و ظرفیت آنتی‎اکسیدانی (AC) در گروه تحت درمان با L-آرژینین در مقایسه با گروه شاهد هیپرکلسترولمیک کاهش معنی‎داری نشان داد (05/0p

عنوان مقاله [English]

The Effects of L-Arginine on Serum Lipid Levels in Hypercholesterolemic Rabbits and its In vitro Antioxidant Activity

نویسندگان [English]

  • Ahmad Movahedian
  • Fuzieh Zadhoosh
  • Gholam Ali Naderi
  • Gholam Reza Dashti
چکیده [English]

BACKGROUND:
Antioxidants play an important role in scavenging of free radicals and protection against degenerative diseases. Previous studies have reported high antioxidant activity in some amino acids. In this study, the effect of L- Arginine (L-Arg) on serum lipid levels and serum lipid peroxidation were investigated in hypercholesterolemic rabbits.

METHODS:
A number of 15 rabbits (0.5-1.5 kg) were randomly divided into three groups (n=5) fed high-cholesterol diet (hypercholesterolemic control group), high-cholesterol diet + L-Arg (treatment group), and normal diet (normal control) for twelve weeks and then blood samples were obtained at the end of the experiment to analysis of serum total cholesterol (TC), triglyceride (TG), high density lipoprotein cholesterol (HDL-C), low density lipoprotein cholesterol (LDL-C), antioxidant capacity (AC), malondialdehyde (MDA), and conjugated diens (CDS). Antioxidant effects of L-Arg were investigated by use of erythrocyte and hepatocyte systems.

FINDINGS:
Significant differences were found in serum levels of TC, TG, LDL, AC, MDA, and CDs between L-Arg treatment group and hypercholesterolemic control group. HDL level in treatment group showed no significant difference in comparison to hypercholesterolemic control group. The results of In vitro studies also showed increasing L-Arg antioxidant effects with increasing its concentration and the most antioxidant capacity was seen in 250 µmol/L. This finding confirms the observed antioxidant effects of L-Arg in animal studies.

CONCLUSION:
The findings indicate that L-Arg has reduced effect on serum lipid levels and antioxidant activity in hypercholesterolemic rabbits.

KEY WORDS:
Hypercholesterolemia, antioxidant activity, lipid peroxidation, L-Arginine