ارتباط لکوستیوز با نارسایی قلبی در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

چکیده

مقدمه:
مرگ و میر انفارکتوس میوکارد می‌تواند ناشی از آریتمی یا نارسایی قلبی باشد. لکوسیتوز، به ویژه افزایش نوتروفیل‌ها، مشخصه‌ای از پاسخ التهابی در بیماران با انفارکتوس میوکارد است. این مطالعه برای بررسی ارتباط بین لکوسیتوز در بدو مراجعه بیماران با انفارکتوس میوکارد و بروز نارسایی قلبی، طراحی و اجرا گردید.

روش ها:
مطالعه به صورت مورد- شاهدی در بیمارستان فاطمیه (س) سمنان در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد انجام شد. از بیمارانی که در 24 ساعت اول شروع درد مراجعه نمودند، نمونه‌ی خون جهت انجام آزمایش آنزیم‌های قلبی و شمارش سلول‌های خونی گرفته شد. در روزهای سوم تا پنجم اکوکاردیوگرافی انجام شد. تعداد 69 بیمار با کسر جهشی کم‌تر از 45 درصد به عنوان نارسایی قلبی (گروه مورد) و 69 بیمار با کسر جهشی بیشتر یا مساوی 45 درصد که از نظر عوامل خطرزای اصلی، سن و جنس با گروه مورد همگن بودند، به عنوان گروه شاهد مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته ها:
لکوسیتوز (11000≤(WBC در 8/47 درصد بیماران گروه مورد و 3/20 درصد گروه شاهد دیده شد. رابطه‌ی بین لکوسیتوز و ابتلا به نارسایی قلبی معنی‌دار بود (001/0=p). 6/69 درصد بیماران گروه مورد و 8/34 درصد گروه شاهد نوتروفیلی (نوتروفیل بیشتر از 65%) داشتند. ارتباط بین نارسایی قلبی و نوتروفیلی معنی‌دار بود (0001/0>p). 3/33 بیماران گروه مورد و 6/40 درصد بیماران گروه شاهد منوسیتوز (منوسیت بیشتر از 2%) داشتند (3/0=p).

نتیجه گیری:
لکوسیتوز و نوتروفیلی در فاز حاد انفارکتوس میوکارد، عامل مهمی برای پیش‌بینی نارسایی قلبی می‌باشد و برای تعیین ریسک بیماران انفارکتوس میوکارد می‌توان از معیار لکوسیتوز استفاده کرد.

واژگان کلیدی:
لکوسیتوز، نوتروفیلی، منوسیتوز، نارسایی قلبی، انفارکتوس حاد میوکارد

عنوان مقاله [English]

Leukocytosis and Heart Failure in Acute Myocardial Infarction

نویسندگان [English]

  • Rahimeh Eskandarian
  • Raheb Ghorbani
  • Mojtaba Malek
  • Zahra Asgary
  • Mohsen Darabian
  • Mehrdad Zahmatkesh
چکیده [English]

BACKGROUND:
Mortality of Myocardial Infarction (MI) may due to arrhythmia or pump failure. Leukocytosis especially neutrophilia is a feature of inflammatory response. This study was performed to evaluate the association between leukocytosis at time of admission and further heart failure after the acute MI.

METHODS:
This case-control study performed among patients with acute MI. In patients referred to the hospital during first 24 hours of chest pain, blood sample was achieved for measuring cardiac enzymes and blood cell count. Echocardiography was performed after 3-5 days. A number of 69 patients with ejection fraction65%) was observed in 69.6% and 34.8% of patients in case and control groups, respectively (p<0.0001). There was significant relationship between leukocytosis and neutrophilia and future heart failure. Monocytosis (monocyte>2%) was seen in 33.3% and 40.6% of patients in case and control groups, respectively (p=0.3).

CONCLUSION:
Leukocytosis and neutrophilia can be considered as predicting factors for heart failure in acute phase of MI and it can be used for determining the risk of heart failure in those patients.

KEY WORDS:
Leukocytosis, neutrophilia, monocytosis, myocardial infarction, heart failure