سوفل قلبی، بی آزار یا پاتولژیک

نوع مقاله : Case Report

نویسندگان

چکیده

مقدمه:
اغلب بیماری‌های قلبی کودکان با شنیده شدن سوفل قلبی به طور اتفاقی، ضمن معاینات روزمره، مشخص می‌گردند. اطمینان دادن به والدین مبنی بر بی‌آزار بودن سوفل قلبی، در صورت وجود بیماری ممکن است عوارض جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد. بر آن شدیم تا در یک پژوهش، مواردی اینچنین را مطالعه نماییم تا به کارگیری نتایج، کیفیت برخورد با کودکان دارای سوفل قلبی را بهبود بخشد.

روش ها:
مطالعه از نوع مقطعی در یک فاصله‌ی زمانی 18 ماهه بود. کلیه‌ی کودکان مبتلا به بیماری قلبی ارجاع شده به پژوهشگر که پیشتر قلب آنان با تشخیص سوفل بی‌آزار، سالم تلقی شده بود، دوباره توسط متخصص قلب کودکان با معاینه و پاراکلینیک بررسی شدید. به این ترتیب 36 کودک که بیماری قلبی آنان تأیید شد، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند.

یافته ها:
8 نوع بیماری مختلف قلبی، در 17 پسر و 19 دختر مشخص گردید. سن متوسط تشخیص بیماری 5/43 ماه بود، در صورتی که سن تشخیص اولیه سوفل قلبی 24 ماه است. 27% بیماران در زمان تشخیص به اقدام درمانی و جراحی نیاز داشتند که 60% آنان، بهترین زمان مطلوب را از دست داده بودند.

نتیجه گیری:
هرچند در بیشتر موارد تشخیص سوفل قلبی بی‌گناه برای کودکان صحیح است ولی احتیاط و دقت بیشتر در تشخیص سوفل کودکان ضروری می‌باشد. در این راستا نقش و اهمیت پزشک خانواده بسیار زیاد است و بایستی در هر مراجعه، معاینه‌ی فیزیکی دقیق و کامل از بیمار به عمل آید و تنها به علت مراجعه وی اکتفا نشود.

واژگان کلیدی:
سوفل قلبی، سوفل بی‌آزار، بیماری مادرزادی قلب

عنوان مقاله [English]

Heart Murmurs: Innocent or Pathologic

نویسندگان [English]

  • Abdul Rasul Nikyar
  • Zahra Nikyar
  • Hadi Nikyar
چکیده [English]

BACKGROUND:
Many normal children have heart murmurs. Most of these murmurs are innocent but differentiation of innocent murmurs from those due to structural heart disease, pathological murmurs, is important. Some clinicians do not refer the suspected patients to cardiologist due to anxiety-provoking for the family. The aim of this study was to assess the children with heart murmurs who previously their murmurs labeled as an innocent murmur.

METHODS:
During 18 months, 36 children with heart murmur been labeled as innocent were reassessed prospectively as outpatients by a pediatric cardiologist.

FINDINGS:
Overall, 8 different type of congenital heart diseases in 36 patients (17 boys, 19 girls) were diagnosed. The mean age of diagnosis of innocent murmur was at 24 months old. The mean age of detection of congenital heart defects in these patients was 43.5 months old. Physicians referred 80% of patients while 75% of these were referred when were visited by other physicians than their family physicians. About 27% of patients needed medical and surgical attention at diagnosis time.

CONCLUSION:
Although, the diagnosis of innocent murmurs is correct in most of cases, more attention is needed in assessment and clinical examination of suspected children.

KEY WORDS:
Heart murmurs, innocent murmurs, congenital heart disease