بررسـی مقایسـه‌ای عمق بی‌هـوشی با استفـاده از شاخـص Bispectral index (BIS) در بیماران تحت بیهوشی عمومی وریدی و استنشاقی

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

چکیده

مقدمه:
استفاده از شاخص Bispecral Index (BIS)، روش جدید اندازه‌‌گیری عمق بیهوشی است و عدد آن رابطه‌ای معکوس با عمق بیهوشی دارد. روش معمول اندازه‌گیری عمق بیهوشی در اتاق‌های عمل، استفاده از معیارهای بالینی می‌باشد که کافی نیست. تا کنون مطالعه‌ای جهت ارزیابی وضعیت موجود عمق بیهوشی در اطاق‌های عمل ما با استفاده از BIS انجام نشده است؛ در این مطالعه وضعیت موجود عمق بیهوشی را در بیهوشی عمومی وریدی و استنشاقی مورد مطالعه قرار دادیم.

روش ها:
در این مطالعه‌ی توصیفی – تحلیلی، ١١٤ بیمار در دو گروه بیهوشی عمومی و بیهوشی وریدی تقسیم شدند؛ در هر گروه نیز بیماران به صورت تصادفی و کور به سه زیر گروه تقسیم شدند. BIS در یکی از سه زمان بلافاصله بعد از لوله‌گذاری تراشه، برش جراحی و بستن زخم اندازه‌گیری می‌شد. پس از جمع‌آوری اطلاعات، داده‌ها با استفاده از آزمون‌های t مستقل، مجذور کای و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

یافته ها:
توزیع فراوانی BIS مطلوب در بین زیرگروه‌های مورد مطالعه بین بیهوشی استنشاقی ووریدی معنی‌دار نبود. میانگین BIS در بیهوشی استنشاقی به طور معنی‌‌داری بیشتر از بیهوشی وریدی بود. اختلاف معنی‌داری بین توزیع فراوانی BIS معقول در بیهوشی استنشاقی و وریدی در سه زمان مورد مطالعه وجود نداشت.

نتیجه گیری:
علائم بالینی که به صورت معمول در ارزیابی عمق بیهوشی مورد استفاده قرار می‌گیرند، برای دستیابی به عمق مناسب بیهوشی کافی نیستند. با استفاده از شاخص BIS می‌توان عمق بیهوشی مناسب ایجاد کرد و همچنین بعضی اوقات قادر هستیم، میزان مورد نیاز داروهای بیهوشی را کاهش دهیم.

واژگان کلیدی:
Bispectral index (BIS)، عمق بی‌هوشی، BIS معقول، بیهوشی وریدی، بیهوشی استنشاقی

عنوان مقاله [English]

Depth of Anesthesia Determination by using Bispectral Index in Patients underwent Inhalation or Total Intravenous General Anesthesia

نویسندگان [English]

  • Gholam Reza Kalili
  • Parvin Sajedi
  • Forough Afsharyzadeh
چکیده [English]

BACKGROUND:
Bispectral index (BIS) is a new method for determination depth of anesthesia. In most of our operating rooms depth of anesthesia is measured according to clinical features; however, it has not enough accuracy. The aim of this study was to compare BIS numbers between inhalation and intravenous anesthesia at different times of anesthesia.

METHODS:
This was a prospective descriptive study. One hundred and fourteen patients divided between two groups; inhalation anesthesia and intravenous anesthesia. The patients in each group randomly were divided among three subgroups. BIS was measured in one phase of anesthesia in each group: Immediately after intubation, surgical incision, and wound closer. Then, the data was analyzed by t-test, chi-square and analysis of variance (ANOVA) tests in SPSS software.

FINDINGS:
There was no significant differences in any phases of study for frequency of desired BIS between inhalation and intravenous anesthesia groups. However, mean of BIS in the inhalation anesthesia group was significantly more than other group (p<0.05). There were no significant differences between the frequency of desired BIS in inhalation and intravenous anesthesia in three phases of BIS measurements (p>0.05).

CONCLUSION:
Ordinary used clinical findings are not enough to evaluate desired depth of anesthesia. When we use BIS monitoring, we can produce enough depth of anesthesia; also, sometimes we can decline dose of anesthetic drugs.

KEY WORDS:
Bispectral index (BSI), intravenous anesthesia, inhalation anesthesia, desired BIS, depth of anesthesia