مقایسه‌ی میزان خونریزی جنینی - مادری در زایمان طبیعی نسبت به سزارین

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

چکیده

مقدمه: پیش‌گیری از ایمونیزاسیون Rh، در زنان باردار Rh منفی، برای جلوگیری از اریتروبلاستوز جنینی اهمیت زیادی دارد. هدف از این مطالعه بررسی میزان خونریزی جنینی- مادری (FHR) در ارتباط با روش زایمان بود. روش ها: مطالعه‌ی حاضر یک مطالعه‌ی مورد-شاهدی است که طی آن 170 زن حامله (85 مورد زایمان طبیعی و 85 مورد سزارین) در بیمارستان قائم (عج) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 84 مورد ارزیابی قرار گرفتند. اطلاعات از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری و ثبت گردید. آزمون کلیهاور-بتکه برای تمام بیماران انجام شد و حجم خونریزی جنینی-مادری محاسبه گردید. ارتباط بین عوامل مورد ارزیابی و میزان خونریزی جنینی-مادری مورد بررسی قرار گرفت؛ داده‌های حاصل از مطالعه با نرم‌افزار آماری SPSS و با استفاده از آزمون‌های آماری t-test و U Man-Whitney تحلیل شد. یافته ها: فشار خون حاملگی، زایمان دو قلو، مرده‌زایی، وجود کندگی زودرس جفت، وجود جفت سرراهی، سن بارداری و جنس نوزاد با میزان خونریزی جنینی-مادری ارتباط معنی‌دار داشت ولی بین روش انجام زایمان، گروه خونی و Rh مادر، سن مادر، مرتبه‌ی حاملگی و میزان FMH ارتباط معنی‌داری پیدا نشد. نتیجه گیری: در مطالعه‌ی حاضر، میزان خونریزی جنینی-مادری با روش زایمان ارتباطی نداشت و بین دوز روگام به کار برده شده در دو روش تفاوت معنی‌داری به دست نیامد واژگان کلیدی: خونریزی جنینی-مادری، آزمون کلیهاور-بتکه، زایمان واژینال، سزارین، ایزوایمونزاسیون Rh، روگام

عنوان مقاله [English]

Comparison of the Rate of Fetomaternal Hemorrhage in Normal Vaginal and Cesarean Delivery

نویسندگان [English]

  • Sima Kadkhodayan
  • Sedigheh Ayati
  • Mehrangiz Ravarian
  • Mohammad Khajedaluey
چکیده [English]

BACKGROUND: Prophylaxis of Rh immunization has a critical role in the Rh negative pregnant women for prevention of fetal erythroblastosis. The aim of this study was to evaluate the fetomaternal hemorrhage (FMH) in relation to the delivery mode. METHODS: In this case- control study. 170 pregnant women (85 terminated by normal vaginal delivery and equal number by cesarean section) were studied in 2005 in Ghaem hospital affiliated to Mashhad university of medical sciences. The data was collected by a questionnaire, Klei hauver and Betke test was done, and the correlation between measured variables and FMH was studied. The results were analyzed by SPSS software (SPSS, Inc. Chicago, IL) version 11.5 by using The Students’t and Man-Whitney U tests. FINDINGS: The extent of fetomaternal hemorrhage was significantly different according to the gestational hypertension, twin pregnancy, still birth, abruptio placenta, placenta previa, gestational age and sex of the fetus; but there was no significant difference according to the mode of delivery, maternal blood group and Rh, maternal age, gravidity and the extent of fetomaternal hemorrhage. CONCLUSION: In this study, there was no difference in the extent of FMH according to the mode of delivery and so the needed doses of anti-D. KEY WORDS: Fetomaternal hemorrhage, Kleihauer–Betke test, vaginal delivery, cesarean delivery, Rh isoimmunization, Rhogam