ارزیابی نورون‌زایی سلول‌های بنیادی عصبی با استفاده از فلوسیتومتری و مقایسه‌ی آن با روش شمارش دستی

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

چکیده

مقدمه:
شناخت عوامل مؤثر در افزایش نورون‌زایی سلول‌های بنیادی عصبی برای جایگزینی نورون‌های از دست رفته در بیماری‌های عصبی از اهمیت زیادی برخوردار است. کشت سلول‌های بنیادی عصبی روشی مطلوب در شناخت این عوامل به نظر می‌رسد ولی در آنالیز سلولی باید از روشی سریع‌تر و کارآمدتر از روش شمارش دستی بهره جست تا از طریق آن بتوان تعداد زیادی از عوامل را در کم‌ترین زمان و هزینه مورد بررسی قرار داد. هدف این مطالعه، استفاده از فلوسیتومتری به عنوان روشی جایگزین برای ارزیابی میزان نورون‌زایی سلول‌های بنیادی عصبی بود.

روش ها:
سلول‌های بنیادی عصبی جدا شده از مغز جنین‌های 14 روزه موش، طی روش‌های یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای تمایز داده شدند. پس از انجام هیستوشیمی برای مارکرهای نورونی و آستروسیتی، ابتدا روش شمارش دستی با روش فلوسیتومتری در تعیین درصد نورون‌ها و آستروسیت‌ها مقایسه شد و سپس دو روش مختلف تمایز سلول‌های بنیادی عصبی از نظر درصد نورون‌ها و آستروسیت‌های ایجاد شده، با استفاده از فلوسیتومتری با یکدیگر مقایسه گردیدند.

یافته ها:
در ارزیابی میانگین درصد نورون‌ها و آستروسیت‌ها بین روش‌های شمارش دستی و فلوسیتومتری تفاوتی مشاهده نشد. بررسی فلوسیتومتری، تفاوت معنی‌داری را بین میانگین درصد نورون‌ها و آستروسیت‌های روش‌های یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای تمایز سلول‌های بنیادی عصبی نشان داد (001/0>p).

نتیجه گیری:
نتایج نشان داد که فلوسیتومتری روش ساده و قابل اعتمادی است که می‌توان از آن به جای شمارش‌های دستی در ارزیابی میزان نورون‌زایی سلول‌های بنیادی عصبی استفاده کرد. این مسأله به ویژه در غربالگری تأثیر مواد و عوامل مختلف بر میزان نورون‌زایی از اهمیت به سزایی برخوردار است.‌

واژگان کلیدی:
سلول‌های بنیادی عصبی، تمایز، فلوسیتومتری، نورون‌زایی

عنوان مقاله [English]

Comparison of Neural Stem Cells Neurogenesis by Using Flow Cytometry versus Manual Counting Method

نویسندگان [English]

  • Hassan Azari
  • Mohammad Ghasem Golmohammadi
  • Ebrahim Esfandiari
  • Mohammad Mardani
  • Brent Allan Reynolds
چکیده [English]

BACKGROUND:
Finding factors that can increase neurogenesis are of great importance. To find these factors, it seems that neural stem cells culture is an ideal method. To analyze the effect of different factors in a limited period of time and with the least cost, finding an easier and more efficient method than normal manual counting method is needed. The aim of this study was using flow cytometry as an alternative method to evaluate neural stem cells neurogenesis.

METHODS:
Neural stem cells from E14 mouse brain have been differentiated in a one- step and a two -step methods. After performing immunohistochemistry for neuronal and astrocytic markers, manual and flow cytometry methods have been compared in determining the percentage of neurons and astrocytes. Then, the percentage of neurons and astrocytes generated in two different differentiation methods has been compared using flow cytometry.

FINDINGS:
Our findings showed that there wasn't any statistical difference between manual and flow cytometry methods in determining the percentage of neurons and astrocytes. Comparing differentiation methods by flow cytometry, showed that the percentage of both neurons and astrocytes were significantly different in theses two methods (p<0.001).

CONCLUSION:
Flow cytometry is a simple and reliable method that can replace manual counting method to evaluate neurogenesis of the neural stem cells. This method would be very useful especially when a high content screening of different factors and compounds is needed.

KEY WORDS:
Neural stem cell, differentiation, flow cytometry, neurogenesis