کارایی واکسن هموفیلوس انفلوانزای تیپ ب در کودکان زیر پنج سال: مرور سیستماتیک و متا- آنالیز

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دستیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه کودکان، مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: بیماری ناشی از هموفیلوس آنفلوانزای تیب ب (Hib) جزء مشکلات مهم سلامتی در کشورهای فاقد ایمن‌سازی معمول Hib است. مطالعه‌ی حاضر به منظور مرور سیستماتیک شواهد موجود در زمینه‌ی کارایی و ایمنی واکسن کونژوگه‌ی Hib انجام گردید. روش‌ها: مطالعه به روش مرور سیستماتیک متون و متا-آنالیز در تکمیل مطالعات قبلی انجام شد. پایگاهای اطلاعاتی پزشکی MEDLINE، OVID، Cochranel proquest، Scopus، DARE، HTA، NHSEED و ISI از اولین زمان در دسترس تا پایان سال 2008 جستجو گردید. موارد مطالعه‌، کودکان کمتر از 5 سال جمعیت عمومی بودند. مداخلات با انواع واکسن کونژوگه‌ی Hib (PRP_T، HB-OC، PRP-OMP و PRP-D) در مقایسه با دارونما یا واکسن غیرمرتبط با همافیلوس انفلوانزا یا بدون گروه مداخله در نظر گرفته شد. تمام مطالعات مداخله‌ای و نیمه مداخله‌ای، که حداقل برای 2 سال، افراد را تحت پی‌گیری قرار داده بودند، پس از ارزیابی کیفیت متدولوژی وارد مطالعه شدند. اثر نهایی کل با برآورد خطر نسبی از طریق متا-آنالیز با شیوه‌ی مدل تصادفی برآورد گردید و سپس کارایی واکسن محاسبه شد. تورش انتشار مطالعات و هتروژنسیتی آن با آزمون‌های مربوط ارزیابی شد. یافته‌ها: نتیجه‌ی ترکیب شاخص مطالعه‌ی (RR) ما در مدل تصادفی 16/0 (31/0-09/0 CI: 95%) و میزان کارایی واکسن 84 درصد به دست آمد. واکسن در تمام کارآزمایی‌ها به خوبی تحمل شده، تنها عوارض نادری از آن گزارش شده است. نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد که واکسیناسیون Hib سبب پیش‌گیری از بیماری مهاجم و یا مرگ به میزان 84 درصد می‌گردد. بر اساس نتایج مطالعه، استفاده از این واکسن، در کودکان در صورت هزینه اثر بخش بودن از نظر اقتصادی، منطقی به نظر می‌رسد. واژگان کلیدی: هموفیلوس انفلوانزای تیپ ب، واکسن، متا-آنالیز.

عنوان مقاله [English]

Vaccine Efficacy against Haemophilus Influenzae Type b in Under-5 Child-ren; Systematic Review and Meta-analysis

نویسندگان [English]

  • Sareh Shakerian-Rostami 1
  • Maziar Moradi-Lakeh 2
  • Abdoulreza Esteghamati 3
1 Resident, Department of Community Medicine, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, and Gastrointestinal and Liver Disease Research Center (GILDRC), Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Pediatrics, Akbarabadi Academic Hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background: Invasive Haemophilus Influenzae type b (Hib) disease is a major problem of the public health in the countries have not implemented Hib vaccine in their routine immunization. The aim this study was to summarize the best available evidences regarding vaccine efficacy of Hib in the children younger than 5 years of age. Methods: The study was a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials and quasi-experimental studies on children of general population with at-least two years of follow-up. We searched Medline, OVID, ISI, Cochrane (Central Register of controlled trials), Proquest, scopus, DARE, HTA, and NHSEED from first available time to the end of 2008. Types of acceptable interventions were conjugate Hib vaccines (PRP-T, HB-OC, PRP-OMP, PRP-D) compared with placebo, no treatment or not-relevant vaccines. The summary estimated effect was calculated with Random Effect model. The publication bias was assessed by Egger's and Begg's tests. Findings: We find nine article that met inclusion criteria. The pooled estimate for vaccine efficacy was 84% (95%CI: 69-92%) against invasive Hib diseases. The tolerability of vaccine was acceptable in all studies and the incidence rates of side effects were rare. Conclusion: The study shows that conjugated Hib vaccine could prevent about 84 percent of Hib aggressive diseases. In the case of approval in an economic evaluation, it is reasonable to implement such vaccine in the routine immunization system of Iran. Keywords: Haemophilus influenzae Type b, Vaccine, Meta-analysis.