رابطه‌ی تعارضات زناشویی و برخی عوامل جمعیت شناختی با شانس ابتلا به سردرد‌های میگرنی

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 روان‌شناس بالینی، استادیار، روانشناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

3 کارشناس ارشد آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 کارشناس ارشد مشاوره، مرکز مشاوره دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

  مقدمه:   چکیده نقش عوامل روان‌شناختی در سردرد سالهاست که مورد بحث و بررسی است. هدف این پژوهش تعیین ارتباط تعارضات زناشویی به عنوان یک عامل مهم استرس با سردرد‌های میگرنی بود. روش‌ها: به منظور ارزیابی میزان تعارضات زناشویی در بیماران مبتلا به سردرد‌های میگرنی و مقایسه آن با گروه شاهد، 74 بیمار مبتلا به سردرد مراجعه کننده به درمانگاه اعصاب مرکز پزشکی الزهرا (س) اصفهان که سردرد آنها به تشخیص متخصص مغز و اعصاب از نوع میگرن بود، به طور تصادفی آسان انتخاب شدند. گروه شاهد نیز که از لحاظ برخی ویژگی‌‌های جمعیت شناختی با گروه بیمار همتا بودند، از مراکز بهداشتی انتخاب شدند. هر دو گروه به وسیله‌ی آزمون تعارضات زناشویی (MCQ- نسخه‌ی ایرانی) ارزیابی گردیدند. داده توسط آزمون یو- من ویتنی، همبستگی، کای دو و رگرسیون لجستیک مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که فراوانی برخورد‌های زناشویی در مبتلایان به سردرد میگرن (28%) نسبت به گروه شاهد (11%) به طور معنی‌داری بیشتر بوده و میانگین رتبه تعارض در مبتلایان به میگرن بالاتر از گروه شاهد است (01/0P < ). تحلیل رگرسیون لجستیک نشان داد که متغیر‌های تاریخچه خانوادگی مثبت، سطح تحصیلات و میزان تعارضات زناشویی به صورت معنی‌داری پیش‌بینی کننده سردرد‌های میگرنی است. نتیجه‌گیری: تنش‌‌های مزمن عصبی و فقدان مهارت‌های کارآمد برای مقابله با استرس، ممکن است زمینه ساز بروز سردرد‌های میگرنی باشد. از‌ آن جایی که اختلال سردرد میگرن دارای چند عامل است، توجه به متغیر‌های روان‌شناختی در درمان ضروری است از این رو زوج درمانی و آموزش مهارت‌های مقابله با استرس و تقویت مهارت‌‌های ارتباطی برای کاهش بروز آن توصیه می‌شود. واژگان کلیدی: تعارضات زناشویی، سردرد میگرن، عوامل روانشناختی.

عنوان مقاله [English]

The Relation of Marital Conflict and Some of Socio-demographic Features with Migraine Headache Odds Ratio

نویسندگان [English]

  • Amrolah Ebrahimi 1
  • Mohammad Reza Najafi 2
  • Ali Mehrabi 3
  • Zohreh Sadeghi 4
1 Assistant Professor, Department of Psychiatry, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Neurology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 MSc, Department of Biostatistics & Epidemiology, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 MSc of Counseling, Counseling Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Abstract The role of psychological factors related to migraine headache has been a focus of investigation for long time. The purpose of this study was to determine relationship between marital conflicts as important stress source and migraine headache. Background: In order to evaluate marital conflicts among patients with migraine and to compare with control group, 74 patients with migraine according to International Headache Society (IHS) criteria, were randomly selected from Clinic of Neurology in Alzahra Medical Center. Control group were matched base on some of patients demographic characters, and selected from medical and health centers. Both groups were assessed by Iranian version of Marital Conflicts Questionnaire. Data was analyzed by Manwithny U, Pearson and two point serials correlations and logistic regression Methods. Methods: Data revealed that frequency of marital conflicts among patients with migraine (28%) was higher than control group (11%). Mean score of Marital Conflict was higher in patients than control group (p < 0.01). Migraine headache was predictable based on marital conflicts scores, positive family history and education. Findings: Chronic stress and lack of qualified skills to cope with stress may be precipitate migraine headache. Because migraine is multifactorial disorder, it is necessary to suggest psychological variables in treatment plan, so couple therapy and skill learning to strengthen the family relations for patients are recommended. Conclusion: Marital conflicts, migraine headache, psychological factors. Key words: