دوره و شماره: دوره 26، شماره 89، خرداد و تیر 1387، صفحه 105-213 
فعالیت ضد قارچی Myrtus Communis L بر ضد ایزوله‌های بالینی آسپرژیلوس

رسول محمدی؛ سید حسین میرهندی اصفهانی؛ شهلا شادزی؛ فریبرز معطر


القای ایسکمی موضعی مغزی در موش صحرایی با مدل امبولیک سکته‌ی مغزی

محمد الله توکلی؛ روح الله مولودی؛ بهنام حشمتیان؛ محمدرضا رحمانی؛ محمد ابراهیم رضوانی