بررسی و مقایسه‌ی هزینه- اثربخشی روش کشت با روش تحلیل ادرار جهت غربال‌گری باکتریوری بدون علامت در خانم‌های باردار

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 متخصص پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

  مقدمه:   چکیده باکتریوری بدون علامت یکی از مشکلات فراوان دوران بارداری است. در ساختار خدمات بهداشتی دولتی، غربال‌گری باکتریوری بدون علامت در زنان باردار با استفاده از تحلیل ساده ادرار انجام می‌شود. با توجه به ارزش تشخیصی کشت ادرار، هدف از انجام این پژوهش بررسی امکان جایگزین کردن غربال‌گری با کشت ادرار به جای تحلیل ساده‌ی ادرار در ساختار خدمات بهداشت دولتی است. روش‌ها: در این پژوهش، 100 نفر از خانم‌های باردار تحت تحلیل ادرار به روش دیپستیک و 100 نفر تحت کشت ادرار قرار گرفتند. هزینه‌ها در هر دو گروه محاسبه و تعداد موارد عفونت ادراری علامت‌دار پیش‌گیری شده به عنوان اثربخشی در نظر گرفته شد. سپس نسبت هزینه اثربخشی و تحلیل حساسیت یک طرفه مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها: فراوانی باکتریوری بدون علامت در خانمهای باردار در شهر اصفهان 4 درصد بود و نسبت هزینه- اثربخشی در گروه اول 3/1 و در گروه دوم 7/1 تعیین شد. تحلیل حساسیت یک طرفه نشان داد که در صورتی که فراوانی عفونت بدون علامت ادراری دوران بارداری در جامعه‌ی اصفهان 14% است. می‌توان از کشت ادرار به عنوان تست غربال‌گری در جمعیت عادی زنان باردار استفاده کرد. نتیجه‌گیری: در حال حاضر با توجه به فراوانی، نسبت کم باکتریوری بدون علامت در زنان باردار شهر اصفهان، اقتصادی‌ترین شیوه‌ی غربال‌گری آن در بخش دولتی تحلیل ساده‌ی ادرار است که با در نظر گرفتن تغییرات همه‌گیر‌شناختی، لازم است پژوهش‌های دوره‌ای در این راستا انجام شود تا در صورت مشاهده‌ی روند رو به رشد فراوانی باکتریوری بدون علامت، کشت ادرار به عنوان جایگزینی مناسب برای تست غربال‌گری تعیین گردد. واژگان کلیدی: غربال‌گری، بارداری، باکتریوری بدون علامت، کشت ادرار، تحلیل ادرار، هزینه/ اثربخشی، اصفهان.

عنوان مقاله [English]

Screening of asymptomatic bacteriuria: Urinalysis or Urine culture? Which one is more cost- effective?

نویسندگان [English]

  • Ziba Farajzadegan 1
  • Parisa Mirmoghtadaee 2
  • Ferdos Mehrabian 3
1 Associate Professor of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Science, Isfahsn, Iran
2 Community Medicine, School of pharmacy, Isfahan University of Medical Science, Isfahan, Iran.
3 Associate Professor of Gynecology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Science, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Abstract Asymptomatic bacteriuria (ABU) is one of the most common problems during pregnancy. In our public health system, screening of ABU by urinalysis (UA) is free for all pregnant women but urine culture (UC) is more sensitive and specific than UA. Determination of condition to screening asymptomatic bacteriuria with urine culture was the main field of the study. Background: 200 pregnant women in two groups were screened by Dipstick UA and UC. Costs (6) were calculated per groups, and prevented symptomatic bacteriuria was considered as effectiveness (E). Proportion of C/E was estimated. Sensitivity analysis was performed over wide ranges of prevalence of asymptomatic bacteriuria (ASB). Methods: Prevalence of bacteriuria was 4 percent. Direct costs in leukocyte esterase- nitrite dipstick group were 723600 Rials and in leukocyte esterase- nitrite dipstick + urine culture group were 1788800 Rials. The incremental costs in first group were 70200 Rials and cost savings in second group were 46800 Rials. The prevention ratio in first group was 55 percent, and in urinalysis +urine culture was 100 percent. The cost- effectiveness ratio in first group was 1.3 and in second group was 1.7. In sensitivity analysis, if prevalence of ASB was 13 percent، -effectiveness of these strategies were equal and if prevalence was 14 percent and higher, the cost- effectiveness with leukocyte esterase- nitrite dipstick+ urine culture was lower than leukocyte esterase- nitrite dipstick group. Findings: According to our findings, prevalence of ABU was low, screening of ABU by UA in public system is cost/effective at the present situation, but epidemiologic trend study is necessary to make decision about screening tools. Conclusion: Isfahan, ABU, screening, cost-effectiveness, urine culture, urine analysis, pregnancy. Key words: