دوره و شماره: دوره 26، شماره 91، آذر و دی 1387، صفحه 317-353 
بررسی اثر تجویز طولانی مدت فنوباربیتال بر حجم نواحی هیپوکامپوس رات

محمد حسینی شریف آباد؛ عباس جعفریان دهکردی؛ علی حسینی شریف آباد


بررسی نتایج طرح کشوری سنجش آمادگی تحصیلی کودکان ایرانی در بدو ورود به دبستان در سال تحصیلی 87-1386

حسن ضیاءالدینی؛ محمد امیر امیرخانی؛ فاطمه کمساری؛ گلایل اردلان؛ رضا روزبهانی؛ پریناز پورصفا؛ رویا کلیشادی


بررسی اثر Photorefractive keratectomy در اصلاح هیپروپی بالای 3 دیوپتر 4 ماه پس از عمل جراحی

حسن رزمجو؛ حسین عطارزاده؛ حمید فشارکی؛ اکرم ریسمانچیان؛ سید علی اکبر مرتضوی


بررسی میزان شیوع آنمی در ارزیابی‌های غربالگری کشوری دانش‌آموزان مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی در ایران

محمد امیر امیرخانی؛ حسن ضیاء الدینی؛ مرضیه دشتی؛ طاهره امینایی؛ گلایل اردلان؛ پریسا میرمقتدایی؛ پریناز پورصفا؛ رویا کلیشادی


گزارش یک مورد آمیلوئیدوز اولیه

منصور ثالثی؛ منصور کریمی فر؛ پیمان متقی؛ زهرا سید بنکدار؛ هادی کریم زاده‌؛ پروین رجبی


هموفیلی

Majid Ghias؛ Nouroddin Soltanian؛ Rashid Heidary Moghadam؛ مجید غیاث؛ نورالدین سلطانیان؛ رشید حیدری مقدم