بررسی نتایج طرح کشوری سنجش آمادگی تحصیلی کودکان ایرانی در بدو ورود به دبستان در سال تحصیلی 87-1386

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 پزشک مشاور وزیر و مدیر کل اداره سلامت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش، تهران، ایران

2 مدیر کل سلامت خانواده و جمعیت، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

3 کارشناس اداره‌ی سلامت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش، تهران، ایران

4 متخصص اطفال، رئیس اداره‌ی سلامت نوجوانان و جوانان مدارس و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

5 متخصص پزشکی اجتماعی، پزوهشگر، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

6 پزوهشگر، مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

7 شیار متخصص اطفال ،مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

  مقدمه:   سنجش آمادگی تحصیلی پیش از ورود کودکان به سیستم آموزشی رسمی در بسیاری از کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته است. در مجموع، آزمون سنجش آمادگی تحصیلی، توانایی کودک را برای سازگاری با الزامات نظام آموزشی کشور و مدرسه و نیز فراگیری محتوای برنامه‌‌های آموزشی مورد سنجش و توجه قرار می‌دهد. در این مطالعه، میانگین امتیاز کسب شده توسط کودکان ایرانی در آزمون سنجش آمادگی تحصیلی و ارتباط آن با برخی از عوامل مورد بررسی قرار گرفته است. روش‌ها: جمعیت مطالعه، شامل 899035 کودک 6 ساله متقاضی ورود به دبستان در سال 1386 در 31 استان کشور بودند که در 800 پایگاه در 565 شهر و به روش نمونه‌گیری سر شماری از جهت سلامت جسمی و حرکتی، سلامت روانی و عاطفی، شایستگی‌‌های اجتماعی، مهارت‌های زبانی، اطلاعات عمومی و مهارت‌های شناختی بررسی شدند. هر بخش دارای 20 امتیاز و در مجموع 100 امتیاز تعیین شده بود. یافته‌ها: از مجموع 899035 کودک بیشترین فراوانی مربوط به استان تهران با 88735 نفر و کمترین فراوانی مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با 7516 نفر بود. میانگین کلی امتیاز 19/58 گردید. میانگین امتیاز کسب شده توسط دختران بیشتر از پسران بود. بیشترین ارجاع در همدان (9/15%) و کمترین در قزوین (2/3%) بوده است. در این مطالعه، 63198 کودک به مراکز تخصصی ارجاع شدند. نتیجه‌گیری: شناسایی زود هنگام بیماری‌ها و سایر اختلالات در کودکان و برنامه‌ریزی برای برطرف ساختن آنها از اولویت بالایی برخوردار است؛ چرا که با انجام این آزمون‌ها می‌توانیم به بهبود سلامت و سیر تحصیلی و موفقیت کودکان کمک نماییم. واژگان کلیدی: آمادگی تحصیلی، دانش آموز، پیش دبستان، ایران.

عنوان مقاله [English]

National School ReadinessAssessment in Iranian Children at School Entry, 2008

نویسندگان [English]

  • Hassan Ziaoddini 1
  • Mohammad Amir Amirkhani 2
  • Fatemeh Komsary 3
  • Gelayol Ardalan 4
  • Reza Rouzbahani 5
  • Parinaz Poursafa 6
  • Roya Kelishadi 7
1 Vice Chancellor in Ministry of Education, Bureau for Prevention of Health and Social Damages, Tehran, Iran
2 Director General, Family Health, Population and School Health Bureau, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran
3 Expert in Prevention of Health and Social Damages, Ministry of Education, Tehran, Iran
4 Pediatrician, Head of Adolescents, Youth and School Health Office, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran
5 Specialist in Community & Preventive Medicine,, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
6 Research assistant, Isfahan Cardiovascular Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
7 Associate Professor of Pediatrics, Isfahan Cardiovascular Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

School readiness evaluation before entering elementary schools is now accepted in many of countries. Various methods has been used also evaluated factors are different. School readiness pays attention to children ability for accommodation with educational necessities and learning of their contents. In this study the mean of score obtains by Iranian children before entering elementary schools and some related factors assessed. Background: Study sample were 899035 children with 6 years of old that registered for elementary schools in 800 stations in 565 cities in 31 provinces in all over Iran. Sampling methods was census. They were examined for physical, psychological and social fitness, language and cognitive skills and general information's knowledge. Every of 5 sections had 20 scores and total score was 100 in sum. Methods: From these 899035 children the most frequency was in Tehran (88735) and the lowest from Kohkilooye-va-Boyer Ahmad (7516). Mean of total score for all of children was 58.19. Mean of score in girls were more than boys. The most referral rate for special examinations was in Hamedan (15.9%) and the lowest rate was in Ghazvin (3.2%). In this study 63198 children were referred to more specific centers for detailed ruled out. Findings: Early detection of disorders and diseases in children is a priority for each program that intended to reduce them and promote towards better situation. Finally we can hope for better future on health, education and school successful. Conclusion: School readiness, student, pre-school, Iran. Key words: