بررسی اثر تجویز طولانی مدت فنوباربیتال بر حجم نواحی هیپوکامپوس رات

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار گروه آناتومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

2 دانشیار گروه فارماکولوژی و سم شناسی، دانشکده‌ی داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دستیار گروه سم‌شناسی و فارماکولوژی، دانشکده‌ی داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

  مقدمه:     در بین داروهای ضدصرع، فنوباربیتال بیشترین عوارض سوء را بر قوای شناختی و حافظه دارد. از آن جا که روند سالم تشکیل حافظه به سلامت مدارهای نورونی در نواحی مختلف هیپوکامپوس بستگی دارد. این مطالعه، با هدف تعیین تغییرات حجم نواحی شکنج دندانه‌ای (DG یا Dentate Gyrus) و شاخ آمون (CA یا Cornu Ammonis) هیپوکامپوس متعاقب مصرف بلند مدت فنوباربیتال انجام شد.   روش‌ها: در این مطالعه تجربی،20 رات یک ماهه‌ی نر ویستار به طور تصادفی در چهار گروه قرار گرفتند و به گروه شاهد نرمال سالین و به سه گروه آزمایش، به مدت 45 روز، روزانه50 و 75 و mg/kg100 فنوباربیتال به صورت داخل صفاقی تزریق شد. از بخش عقبی مغز که حاوی هیپوکامپوس است برش‌های سریال به ضخامت 25 میکرون تهیه شد و از هر20 برش، یکی را (به صورت تصادفی سیستماتیک) برداشته و حجم لایه‌های نواحی هیپوکامپوس با روش استریولوژیک کاوالیه اندازه‌گیری گردید. یافته‌ها: نتایج نشان داد که درمان با فنوباربیتال، تاثیر معنی‌دار‌ی  بر حجم لایه‌های نواحی DG و CA1 و CA3 هیپوکامپوس رات دارد (05/0 P

عنوان مقاله [English]

Effect of Long-lasting Phenobarbital Administration on the Volume of Hippocampal Regions in Rat

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hosseini-sharifabad 1
  • Abbas Jafarian-Dehkordi 2
  • Ali Hosseini-shrifabad 3
1 Assistant Professor, Department of Anatomy, School of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
2 Associate Professor, Department of pharmacology and toxicology, School of Pharmacy, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Department of pharmacology and toxicology, School of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Among the antiepileptic drugs, Phenobarbital (PB) has the highest potential for adverse effects on cognition and behavior. The memory formation process depends on the integrity of hippocampus neuronal circuits. This study aimed to determine the volumetric alterations of Dentate Gyrus (DG) and Cornu Ammonis of hippocampus following long-term administration of PB. Background: 20 male Wistar rats were divided into four groups (control and 3 experimental groups). Control animals were received saline and experimental groups were received phenobarbital intraperitoneally at doses of 50, 75 and 100 mg/kg daily for 45 days. The posterior region of the brain (which contains hippocampus) was cut into serial 25 µm thick sections. Every 20th section was selected with systematic random sampling. The unbiased stereological Cavallieri method was used to determine the volume of the layers of hippocampal subfields. Methods: Our results showed the significant effect of PB on the volume of layers of DG, CA1 and CA3 of rat's hippocampus. Comparisons showed that the volumes of different layers in above-mentioned regions were significantly decreased following PB administration at 75 and 100 mg/kg doses. Findings: Long-term effect of PB on the volume of hippocampal regions is dose dependent. It is essential that the dose of PB be kept at a minimum effective dose to reduce its negative effects. It is also can be suggested that the CA1 volume reduction may be relevant to the reported impairment of learning and memory in PB treated patients. Conclusion: Phenobarbital, Hippocampus, experimental study Key words: