بررسی اثر عصاره‌ی هیدروالکلی آزارچوب Solenanthus circinnatus بر التهاب حاد ایجاد شده توسط کاراگینان در موش صحرایی نر

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسنده

گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

چکیده

  مقدمه:   گیاه درمانی یکی از روش‌های مکمل پزشکی مورد استفاده در ایران و بسیاری از مناطق دیگر دنیاست. در طب سنتی ایران از ریشه‌ی آزارچوب به صورت موضعی در کوفتگی‌ها و شکستگی‌ها جهت کاهش التهاب و درد مفاصل استفاده می‌شود. مطالعه‌ی حاضر به بررسی اثرات ضدالتهابی عصاره‌ی آزارچوب و مقایسه آن با اثر ضدالتهابی ایبوبروفن می‌پردازد. روش‌ها: این تحقیق بر روی 8 گروه موش صحرایی بالغ نر با ایجاد التهاب حاد، در کف پنجه‌ی حیوان توسط تزریق ml1/0 از محلول کاراگینان 5/0 درصد ایجاد شد. 10 دقیقه قبل از تزریق کاراگینان، عصاره‌ی هیدروالکلی آزارچوب با دوز 50، 100، 200 و 300 میلی‌گرم بر کیلوگرم و ایبوبروفن با دوز 12 میلی‌گرم بر کیلوگرم به صورت داخل صفاقی به حیوان تزریق شد. میزان التهاب با اندازه‌گیری تغییرات حجم پنجه با روش پلتسمومتری مایع چهار ساعت بعد از تزریق گاراگینان تعیین و با پنجه‌ی گروه شاهد مقایسه شد. یافته‌ها: نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که ایبوبروفن به طور معنی‌داری افزایش حجم پنجه ناشی از کارگینان را مهار نموده است (01/0

عنوان مقاله [English]

The Effect of Solenanthus circinnatus root extract on actue carrageenan – Induced inflammation

نویسنده [English]

  • Afsaneh Ranjbar
Department of Physiology, School of Medicine, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran
چکیده [English]

There are some evidences on the anti-inflammatory effects of Solenanthus circinnatus in traditional medicine; and its applications in confusion and bone fractures. In this study, we compared the effect of solenanthus circinnatus root extract on acute carrageen induced inflammation, in the rats hind paw with anti-inflammatory effect of ibuprofen. Background: Eighty male rats were divided in to eight groups. Paw edema was induced by intraplantar injection of 0.1 ml of 0.5% carrageen solution. Different doses of solenanthus circinnatus root extract (50, 100, 200 and 300 mg/kg) and ibuprofen (12 mg/kg) intraperitonealy was administered ten minutes before injection of carrageen. Assessment of edema was performed by the evaluation of volume change as determined by plethysomometry. Methods: The results showed that the ibuprofen and the total dose of extract (Except 50 mg/kg) exerts a significant inhibitory effect on hind paw edema (P < 0.01). With respect to variation Percentage, the maximum inhibition was achieved at a dose of 300 mg/kg of the extract and this does is comparable to ibuprofen at a dose of 12 mg/kg. Findings: It is suggested  that Solenanthus circinnatus root extract is able to inhibit acute inflammatory response in the rat hind paw. Conclusion: Actue inflammation, carrageenan, solenanthus circinnatus, ibuprofen. Key words: